English Czech
BAD PASSWORD: %s ŠPATNÉ HESLO: %s
Usage: %s [user]
Použití: %s [uživatel]
The command reads the password to be scored from the standard input.
Příkaz čte hodnocené heslo ze standardního vstupu.
Error: %s
Chyba: %s
Could not obtain the password to be scored Nepodařilo se získat heslo k ohodnocení
Password quality check failed:
%s
Chyba kontroly kvality hesla:
%s
Usage: %s <entropy-bits>
Použití: %s <počet-bitů-entropie>
Warning: Value %ld is outside of the allowed entropy range, adjusting it.
Varování: Hodnota %ld je mimo povolený rozsah entropie, bude upravena.
Memory allocation error when setting Chyba alokace paměti při nastavování
Memory allocation error Chyba alokace paměti
The password is the same as the old one Heslo je stejné jako předcházející
The password is a palindrome Heslo je palindrom
The password differs with case changes only Heslo se odlišuje pouze změnou velikosti písmen
The password is too similar to the old one Heslo je příliš podobné předcházejícímu
The password contains the user name in some form Heslo obsahuje uživatelské jméno v nějaké formě
The password contains words from the real name of the user in some form Heslo obsahuje v nějaké formě slova ze jména uživatele
The password contains forbidden words in some form Heslo obsahuje zakázaná slova v nějaké formě
The password contains less than %ld digits Heslo obsahuje méně než %ld číslic
The password contains too few digits Heslo obsahuje příliš málo číslic
The password contains less than %ld uppercase letters Heslo obsahuje méně než %ld velkých písmen