Context English Hebrew
Move the item into a different folder. העבר את הפריט לתיקיה אחרת
Owner בעלים
@action:inmenu Paste Clipboard Contents... הדבק תוכן לוח העתקה
<p>
Automatically accept temporary cookies meant to expire at the end of the current session. Such cookies will not be stored in your computer's hard drive or storage device. Instead, they are deleted when you close all applications (e.g. your browser) that use them.</p><p><u>NOTE</u> Checking this option overrides your default as well as site specific cookie policies for session cookies.</p>
‏<p>
בחר באפשרות זו כדי לקבל באופן אוטומטי עוגיות זמניות שתוקפן נועד לפוג בתום ההפעלה הנוכחית. עוגיות כאלה לא יאוחסנו בכונן הקשיח או התקן האחסון של המחשב שלך. במקום זאת, הן יימחקו כאשר תסגור את כל היישומים שמשתמשים בהן (לדוגמה, הדפדפן שלך).</p><p>
‏<u>שים לב:</u> בחירה באפשרות זו ביחד עם האפשרות הבאה תביא לעקיפה של מדיניות העוגיות שלך המוגדרת כברירת המחדל, וכמו כן מדיניות העוגיות הספציפית לאתרים. עם זאת, בחירה באפשרות זו תביא גם להגברת הפרטיות שלך, מאחר שכל העוגיות יוסרו בתום ההפעלה הנוכחית.</p>
(Points to %1) (מצביע אל %1)
@info Security check on url being accessed <p>You are about to log in to the site "%1" with the username "%2", but the website does not require authentication. This may be an attempt to trick you.</p><p>Is "%1" the site you want to visit?</p> את הולך להיכנס את האתר "%1" עם שם המשתמש "%2", אבל השרת לא מצריך אימות. ייתכן ואת חבולה שמטרתה לגנוב זהות. <p> האם האתר "%1" הוא האתר שבו אתה רוצה לבקר? </p>
<qt>Attempt automatic discovery of the environment variables used for setting system wide proxy information.<p> This feature works by searching for commonly used variable names such as HTTP_PROXY, FTP_PROXY and NO_PROXY.</qt> <qt> לחץ על כפתור זה כדי לנסות ולגלות באופן אוטומטי את משתני הסביבה המשמשים להגדרת מידע המתווכים הכלל־מערכתי. <p> אפשרות אוטומטית זו פועלת באמצעות חיפוש אחר שמות המשתנים הנפוצים הבאים: HTTP_PROXY, FTP_PROXY ו־NO_PROXY. </qt>
<qt>
Enter the environment variable, e.g. <b>NO_PROXY</b>, used to store the addresses of sites for which the proxy server should not be used.<p>
Alternatively, you can click on the <b>"Auto Detect"</b> button to attempt an automatic discovery of this variable.
</qt>
<qt> הזן את שמו של משתנה המערכת, כמו למשל <b>NO_PROXY</b>, שמשמש לשמירת הכתובת לא לשימוש. <p>
לחלופין, באפשרותך ללחוץ על הכפתור <b>"זהה אוטומטית"</b> כדי לנסות ולגלות משתנה זה באופן אוטומטי.</qt>
<qt>
Here you can modify the default browser-identification text or set a site <code>(eg. www.kde.org)</code> or a domain <code>(eg. kde.org)</code> specific identification text.<p>
To add a new site-specific identification text, click the <code>New</code> button and supply the necessary information. To change an existing site-specific entry, click on the <code>Change</code> button. The <code>Delete</code> button will remove the selected site-specific identification text, causing the default setting to be used for that site or domain.
</qt>
<qt>
כאן באפשרותך לשנות את מחרוזת זיהוי הדפדפן שתשמש כברירת מחדל ו\או להגדיר זהות ספציפית לאתר <code>(לדוגמה: www.kde.org)</code> או לתחום <code>(לדוגמה: kde.org)</code>.<p>
כדי להוסיף מחרוזת זיהוי חדשה, לחץ על הכפתור <code>חדש</code> וספק את המידע הדרוש בתיבת הדו־שיח. כדי לשנות רשומה קיימת הספציפית לאתר, לחץ על הכפתור <code>שינוי</code>. הכפתור <code>מחק</code> יסיר את המדיניות הנבחרת, דבר אשר יביא לכך שייעשה שימוש בהגדרת ברירת המחדל עבור האתר או התחום הזה.
</qt>
<qt>
Send the browser identification to web sites.<p>
<u>NOTE:</u> Many sites rely on this information to display pages properly, hence, it is highly recommended that you do not totally disable this feature but rather customize it.<p>
By default, only minimal identification information is sent to remote sites. The identification text that will be sent is shown below.
</qt>
<qt>
אם אפשרות זו לא נבחרת, לא יישלח מידע לגבי זהות הדפדפן שלך אל אתרים שאתה מבקר בהם במהלך גלישה.<p> <u>שים לב:</u>אתרים רבים מסתמכים על מידע זה כדי להציג דפים כהלכה, ועל כן מומלץ שלא לבטל תכונה זו כליל, אלא להתאימה אישית. <p>
ברירת המחדל היא לשלוח אל אתרים מרוחקים מידע זיהוי מינימלי בלבד, כמוצג להלן.
</qt>
Replace החלף
Select this option to accept or reject all cookies from this site. Choosing this option will add a new policy for the site this cookie originated from. This policy will be permanent until you manually change it from the System Settings. בחר באפשרות זו כדי לקבל או לדחות את כל העוגיות מאתר זה. דבר זה יוסיף מדיניות חדשה עבור האתר שממנו באה עוגייה זו. מדיניות זו תהיה קבועה עד שתשנה אותה באופן ידני במרכז הבקרה.
Select this option to accept/reject all cookies from anywhere. Choosing this option will change the global cookie policy for all cookies until you manually change it from the System Settings. בחר באפשרות זו כדי לקבל או לדחות את כל העוגיות מכל מקום שהוא. דבר זה ישנה את מדיניות העוגיות הגלובלית המוגדרת במרכז הבקרה עבור כל העוגיות עד שתשנה זאת ידנית מהגדרות מהערכת
SSL Proxy: פרוקסי SSL
Stephan Kulow Stephan Kulow
The file "%1" could not be found אין אפשרות למצוא את הקובץ "%1".
The program on your computer which provides access to the <strong>%1</strong> protocol could not obtain the memory required to continue. התוכנית במחשב שלך שמספקת גישה לפרוטוקול %1 לא הצליחה לקבל את הזיכרון שהיה דרוש לה כדי להמשיך.
There is no documentation available for %1. אין מסמכים זמינים ל־%1
The Sticky flag on a file is ignored on Linux, but may be used on some systems הדגל "דביק" עבור קבצים הוא חסר משמעות בלינוקס, אך ייתכן שיש לו שימוש במערכות מסויימות.
The <strong>U</strong>niform <strong>R</strong>esource <strong>L</strong>ocator (URL) that you entered did not refer to a specific resource. הכתובת (URL) שהזנת לא מתייחסת למשאב ספציפי.