English Chinese (Traditional) (zh_TW)
translator-credits Ding-Yi Chen 陳定彞 <dchen@redhat.com>, 2009.
Cheng-Chia Tseng <pswo10680@gmail.com>, 2010-17.
Yi-Jyun Pan <pan93412@gmail.com>, 2019-20.