English Ukrainian
Ibus-typing-booster is a predictive input method and predicts complete words based on context and partial input. One can then simply select the desired word from a list of suggestions and improve one’s typing speed and spelling. Ibus-typing-booster — спосіб введення із автоматичним доповненням, який визначає повну форму частково введених слів за контекстом. Ви можете просто вибрати бажане слово зі списку пропозицій, отже пришвидшити введення тексту та поліпшити його якість.
ibus is not running. ibus не запущено.
Auto capitalize Автоматичний регістр літер
Automatically select the best candidate Автоматично вибирати найкращий варіант
Automatically capitalize after punctuation. Автоматично робити літери великими після відповідних символів пунктуації.
Auto commit characters: Автонадсилання символів:
Direct keyboard input. This is not really an input method, it uses directly whatever comes from the current keyboard layout without any further changes. So no transliteration or composing is done here. Безпосереднє введення з клавіатури. Це не зовсім спосіб введення. Використовуються безпосередні дані, які надходять відповідно до поточної розкладки клавіатури, без подальших змін. Отже, у цьому випадку не виконуватиметься ніякої транслітерації або поєднання гліфів.
Please press a key (or a key combination) Будь ласка, натисніть клавішу (або комбінацію клавіш)
What you type will automatically be corrected to the best candidate by selecting the best candidate automatically. If this option is off you have to select a candidate manually by using the key binding to select the next candidate. If this option is on and you do not want to use the automatically selected candidate, you can use the key binding for the “cancel” command which will deselect all candidates. Введені вами дані буде автоматично виправлено на найкращий автоматично вибраний варіант. Якщо цей пункт не позначено, вам доведеться вибирати варіант вручну за допомогою клавіатурної комбінації для вибору наступного варіанта. Якщо цей пункт позначено, а автоматично вибраний варіант є небажаним, ви можете скористатися комбінацією клавіш для команди «скасувати», використання якої призведе до скасовування вибору усіх варіантів.
Key input Введення з клавіатури
Unicode Version: Версія Unicode:
Vertical Вертикально
Another instance of this app is already running. Вже запущено інший екземпляр цієї програми.
Choose color for preedit spellchecking Виберіть колір для помилок правопису у тексті до редагування
Choose highest priority dictionary Виберіть словник із найвищою пріоритетністю
Emoji Picker Вибір емодзі
Choose color for user database suggestions Вибрати колір для варіантів з бази даних користувача
Choose color for spellchecking suggestions Вибрати колір для пропозицій від засобу перевірки правопису
Choose color for dictionary suggestions Вибрати колір для пропозицій зі словника
Choose color for inline completion Вибрати колір для рядкового доповнення