English Catalan
Navigate through the hive's keys using the 'cd' command, as if it
contained a filesystem, and use 'ls' to list the subkeys of the
current key. Full documentation is in the hivexsh(1) manual page.
Navegueu a través de les claus hive mitjançant l'ordre «cd», com
si contingués un sistema de fitxers, i utilitzeu «ls» per llistar
les subclaus de la clau actual. La documentació completa està en
la pàgina del manual hivexsh(1).
%s: %s: invalid integer parameter (%s returned %u)
%s: %s: paràmetre enter no vàlid (%s va retornar %d)