English Catalan

Welcome to hivexsh, the hivex interactive shell for examining
Windows Registry binary hive files.

Type: 'help' for help summary
'quit' to quit the shell


Benvinguts a l'hivexsh, el shell interactiu d'hivex per examinar
els fitxers binaris hive del registre de Windows.

Teclegeu: «help» per a un resum de l'ajuda
«quit» per sortir del shell

hivexml: missing name of input file
hivexml: falta el nom del fitxer d'entrada
hivexsh: cd: subkey '%s' not found
hivexsh: cd: no s'ha trobat la subclau «%s»
hivexsh: del: the root node cannot be deleted
hivexsh: del: el node arrel no es pot eliminar
hivexsh: error getting node name of node %zx
hivexsh: error en l'obtenció del nom de node del node %zx
hivexsh: error getting parent of node %zu
hivexsh: error en l'obtenció del pare del node %zu
hivexsh: failed to open hive file: %s: %m

If you think this file is a valid Windows binary hive file (_not_
a regedit *.reg file) then please run this command again using the
hivexsh option '-d' and attach the complete output _and_ the hive file
which fails into a bug report at https://bugzilla.redhat.com/

hivexsh: ha fallat l'obertura del fitxer hive: %s: %m

Si creieu que aquest fitxer hive és un fitxer binari hive de Windows i (_no_
un fitxer regedit *.reg) aleshores torneu a executar aquesta ordre amb
l'opció «-d» de l'hivexsh, adjunteu tota la sortida _i_ el fitxer hive que
falla a l'informe d'error a https://bugzilla.redhat.com/

hivexsh: load: no hive file name given to load
hivexsh: load: no s'ha proporcionat cap fitxer hive per carregar
hivexsh: '%s' command should not be given arguments
hivexsh: l'ordre «%s» no ha de proporcionar arguments
hivexsh: unknown command '%s', use 'help' for help summary
hivexsh: ordre desconeguda «%s», utilitzeu «help» per al resum de l'ajuda
hivexsh: you must load a hive file first using 'load hivefile'
hivexsh: primer heu de carregar un fitxer hive amb «load hivefile»
hivexsh: setval: trailing garbage after hex string
hivexsh: setval: arrossega a les escombraries el que hi hagi darrere de la cadena hexadecimal
hivexsh: setval: unexpected end of input
hivexsh: setval: final inesperat de l'entrada
hivexsh: setval: cannot parse value string, please refer to the man page hivexsh(1) for help: %s
hivexsh: setval: no es pot analitzar sintàcticament la cadena de text, consulteu la pàgina man hivexsh(1) per a més ajuda: %s
hivexsh: string(utf16le): only 7 bit ASCII strings are supported for input
hivexsh: string(utf16le): per a l'entrada únicament són compatibles les cadenes de text ASCII de 7 bits
Navigate through the hive's keys using the 'cd' command, as if it
contained a filesystem, and use 'ls' to list the subkeys of the
current key. Full documentation is in the hivexsh(1) manual page.
Navegueu a través de les claus hive mitjançant l'ordre «cd», com
si contingués un sistema de fitxers, i utilitzeu «ls» per llistar
les subclaus de la clau actual. La documentació completa està en
la pàgina del manual hivexsh(1).
%s: failed to write XML document
%s: ha fallat l'escriptura del document XML
%s: %s: key not found
%s: %s: clau no trobada
%s: %s: integer out of range
%s: %s: enter fora de l'interval
%s: %s: \ characters in path are doubled - are you escaping the path parameter correctly?
%s: %s: hi ha caràcters \ duplicats en el camí - esteu escapant correctament el paràmetre del camí?