English Catalan
hivexml: missing name of input file
hivexml: falta el nom del fitxer d'entrada
xmlNewTextWriterFilename: failed to create XML writer
xmlNewTextWriterFilename: ha fallat la creació de l'escriptor de l'XML