English Spanish
Screenshot_from_2017-09-22_23-33-02.png Screenshot_from_2017-09-22_23-33-02.png
Pagure Pagure
Mindshare Mindshare
*F32-F33*: Héctor Louzao (https://fedoraproject.org/wiki/User:Hhlp[hhlp])
*F32-F33*: Héctor Louzao (https://fedoraproject.org/wiki/User:Hhlp[hhlp])
*F30-F33* Eduard Lucena (https://fedoraproject.org/wiki/User:X3mboy[x3mboy])
*F30-F33* Eduard Lucena (https://fedoraproject.org/wiki/User:X3mboy[x3mboy])
*F29-F32*: Sumantro Mukherjee (https://fedoraproject.org/wiki/User:Sumantrom[sumantrom])
*F29-F32*: Sumantro Mukherjee (https://fedoraproject.org/wiki/User:Sumantrom[sumantrom])
*F27-F31*: Jared Smith (https://fedoraproject.org/wiki/User:Jsmith[jsmith])
*F27-F31*: Jared Smith (https://fedoraproject.org/wiki/User:Jsmith[jsmith])
*F27-F31*: Brian Exelbierd (https://fedoraproject.org/wiki/User:Bex[bex])
*F27-F31*: Brian Exelbierd (https://fedoraproject.org/wiki/User:Bex[bex])
*F27-F29*: Maria Leonova (https://fedoraproject.org/wiki/User:Mleonova[mleonova])
*F27-F29*: Maria Leonova (https://fedoraproject.org/wiki/User:Mleonova[mleonova])
*F27-F28*: Justin W. Flory (https://fedoraproject.org/wiki/User:Jflory7[jflory7 / jwf])
*F27-F28*: Justin W. Flory (https://fedoraproject.org/wiki/User:Jflory7[jflory7 / jwf])
CommOps CommOps