The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
English Polish
System Monitoring Tools Narzędzia do Monitorowania Systemu
indexterm:[system information,gathering]indexterm:[information,about your system] In order to configure the system, system administrators often need to determine the amount of free memory, how much free disk space is available, how the hard drive is partitioned, or what processes are running. indexterm:[informacje o systemie,zbieranie]indexterm:[informacje,o twoim systemi] W celu konfiguracji systemu, administratorzy często potrzebują informacji ile jest dostępnej pamięci, miejsca na dysku, jak wygląda schemat partycji dysku oraz jakie procesy są uruchomione.
Viewing System Processes Przeglądanie Procesów Systemowych
indexterm:[system information,processes]indexterm:[processes] indexterm:[informacje o systemie,procesy]indexterm:[procesy]
Using the ps Command Używanie polecenia ps
indexterm:[ps] The [command]#ps# command allows you to display information about running processes. It produces a static list, that is, a snapshot of what is running when you execute the command. If you want a constantly updated list of running processes, use the [command]#top# command or the [application]*System Monitor* application instead. indexterm:[ps] Polecenie [command]#ps# pozwala Ci przejrzeć informacje na temat uruchomionych procesów. Generuje statyczną listę - wszystkich procesów uruchomionych w momencie wykonania tego polecenia. Jeżeli potrzebujesz listy uruchomionych procesów, która aktualizuje się na bieżaco, użyj komendy [command]#top# albo aplikacji [application]*Monitor Systemu*.
To list all processes that are currently running on the system including processes owned by other users, type the following at a shell prompt: Aby wyświetlić listę wszystkich procesów, które aktualnie są uruchomione w systemie, łącznie z tymi które należa do innych użytkowników, wpisz następujące polecenie w konsoli:
[command]#ps# [option]`ax`
[command]#ps# [opcje]`ax`
For each listed process, the [command]#ps ax# command displays the process ID (`PID`), the terminal that is associated with it (`TTY`), the current status (`STAT`), the cumulated CPU time (`TIME`), and the name of the executable file (`COMMAND`). For example: Dla każdego z wypisanych procesów, polecenie [command]#ps ax# wyświetla identyfikator procesu (`PID`), terminal z którym jest powiązany (`TTY`), aktualny status (`STAT`), sumaryczny czas procesora (`TIME`) oraz nazwę pliku wykonywalnego (`COMMAND`). Na przykład:
~]$ [command]#ps ax#
PID TTY STAT TIME COMMAND
1 ? Ss 0:02 /usr/lib/systemd/systemd --system --deserialize 20
2 ? S 0:00 [kthreadd]
3 ? S 0:00 [ksoftirqd/0]
5 ? S 0:00 [kworker/u:0]
6 ? S 0:00 [migration/0]
_[output truncated]_
~]$ [command]#ps ax#
PID TTY STAT TIME COMMAND
1 ? Ss 0:02 /usr/lib/systemd/systemd --system --deserialize 20
2 ? S 0:00 [kthreadd]
3 ? S 0:00 [ksoftirqd/0]
5 ? S 0:00 [kworker/u:0]
6 ? S 0:00 [migration/0]
_[output truncated]_
To display the owner alongside each process, use the following command: Aby wyświetlić właściciela przy kazdym procesie, użyj następującego polecenia:
[command]#ps# [option]`aux`
[command]#ps# [opcje]`aux`
Apart from the information provided by the [command]#ps ax# command, [command]#ps aux# displays the effective username of the process owner (`USER`), the percentage of the CPU (`%CPU`) and memory (`%MEM`) usage, the virtual memory size in kilobytes (`VSZ`), the non-swapped physical memory size in kilobytes (`RSS`), and the time or date the process was started. For instance: Poza informajami podanymi przez polecenie [command]#ps ax#, [command]#ps aux# wyświetla nazwę właściciela procesu (`USER`), procentowe wykorzystanie procesora (`%CPU`) oraz pamięci (`%MEM`), rozmiar wirtualnej pamięci w kilobajtach (`VSZ`), fizyczny rozmiar nie wymienionej pamięci w kilobajtach (`RSS`) oraz czas lub datę kiedy proces się zaczął. Na przykład:
~]$ [command]#ps aux#
USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND
root 1 0.0 0.3 53128 2988 ? Ss 13:28 0:02 /usr/lib/systemd/systemd --system --deserialize 20
root 2 0.0 0.0 0 0 ? S 13:28 0:00 [kthreadd]
root 3 0.0 0.0 0 0 ? S 13:28 0:00 [ksoftirqd/0]
root 5 0.0 0.0 0 0 ? S 13:28 0:00 [kworker/u:0]
root 6 0.0 0.0 0 0 ? S 13:28 0:00 [migration/0]
_[output truncated]_
~]$ [command]#ps aux#
USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND
root 1 0.0 0.3 53128 2988 ? Ss 13:28 0:02 /usr/lib/systemd/systemd --system --deserialize 20
root 2 0.0 0.0 0 0 ? S 13:28 0:00 [kthreadd]
root 3 0.0 0.0 0 0 ? S 13:28 0:00 [ksoftirqd/0]
root 5 0.0 0.0 0 0 ? S 13:28 0:00 [kworker/u:0]
root 6 0.0 0.0 0 0 ? S 13:28 0:00 [migration/0]
_[output truncated]_
You can also use the [command]#ps# command in a combination with [command]#grep# to see if a particular process is running. For example, to determine if [application]*Emacs* is running, type: Możesz połączyć polecenie [command]#ps# z poleceniem [command]#grep# aby sprawdzić, czy dany proces jest uruchomiony. Na przykład, aby sprawdzić czy [application]*Emacs* jest uruchomiony, wpisz:
~]$ [command]#ps ax | grep emacs#
2625 ? Sl 0:00 emacs
~]$ [command]#ps ax | grep emacs#
2625 ? Sl 0:00 emacs
For a complete list of available command line options, refer to the *ps*(1) manual page. Aby poznać wszystkie możliwe opcje w linii komend, udaj się do dokumentacji programu *ps*(1).
Using the top Command Używania polecenia top
indexterm:[system information,processes,currently running]indexterm:[top] The [command]#top# command displays a real-time list of processes that are running on the system. It also displays additional information about the system uptime, current CPU and memory usage, or total number of running processes, and allows you to perform actions such as sorting the list or killing a process.
To run the [command]#top# command, type the following at a shell prompt: Aby uruchomić polecenie [command]#top#, wpisz w linii koment: