The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
English Turkish
Wayland is enabled by default in the GNOME Desktop. You can choose to run GNOME in X11 by choosing the Gnome on xorg option in the session chooser on the login screen. Currently KDE still uses X11 and although there is a plasma-wayland session available, it is not considered stable or bugfree at this time. Wayland, GNOME Masaüstünde öntanımlı olarak etkindir. Oturum açma ekranındaki oturum seçicide Xorg üzerinde GNOME seçeneğini seçerek GNOME'u X11'de çalıştırmayı seçebilirsiniz. Şu anda KDE hala X11 kullanıyor ve kullanılabilir bir plasma-wayland oturumu olmasına rağmen, şu anda kararlı veya hatasız olarak kabul edilmiyor.
Wayland is a display server which was (at the time of writing) introduced as the default display server in GNOME. It is said that Wayland will eventually replace X11 as the default display server on Linux and many distributions have begun implementation of Wayland. Wayland is a more modern display server and has a smaller code base currently. Wayland is still under development, and there are still applications and behaviours that don't work as expected, you may find that some applications have not been updated to work properly in Wayland and currently the only way these applications will run is using Xorg instead of Wayland. This includes some legacy system applications and games. Wayland, (bu kılavuzun yazıldığı sırada) GNOME'da öntanımlı olarak kullanılan bir görüntü sunucusudur. Wayland'in sonunda Linux'ta öntanımlı görüntü sunucusu olarak X11'in yerini alacağı söyleniyor ve birçok dağıtım Wayland'ın uygulanmasına başladı. Wayland daha çağdaş bir protokoldür ve şu anda daha küçük bir kod tabanına sahiptir. Wayland hala geliştirme aşamasındadır ve hala beklendiği gibi çalışmayan uygulamalar ve davranışlar vardır, bazı uygulamaların Wayland'de düzgün çalışacak şekilde güncellenmediğini ve şu anda bu uygulamaların çalışmasının tek yolunun Wayland yerine Xorg kullanmak olduğunu görebilirsiniz. Buna bazı eski sistem uygulamaları ve oyunlar dahildir.
Wayland in Fedora Fedora'da Wayland
To find out more about Wayland, please see the following website: Wayland hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen aşağıdaki web sitesine bakın:
To determine your session number, simply typing `loginctl` should provide your session details. Oturum numaranızı belirlemek için `loginctl` yazmanız size oturum detaylarınızı sağlayacaktır.
The Wayland Display Server Wayland Görüntü Sunucusu
There is also the `lg` (looking glass) tool in GNOME that will allow you to determine what display server a window is using. To do this, you run the application by typing `lg` in the run dialog or at the command line, select "`Windows`" in the upper right corner of the tool, and click on the application name (or open window) you want to know about. If the window is running in wayland it will say "`MetaWindowWayland`" and if it is running in X11 it will say "`MetaWindowX11`". Ayrıca GNOME'da bir pencerenin hangi görüntü sunucusunu kullandığını belirlemenize olanak tanıyan `lg` (looking glass) aracı da vardır. Bunu yapmak için, komut çalıştırma iletişim kutusuna veya komut satırına `lg` yazarak uygulamayı çalıştırın, aracın sağ üst köşesinde "`Pencere`" seçeneğini seçin ve hakkında bilgi edinmek istediğiniz uygulama adına tıklayın (veya pencereyi açın). Pencere Wayland altında çalışıyorsa "`MetaWindowWayland`", X11'de çalışıyorsa "`MetaWindowX11`" yazacaktır.
There is also a legacy X11 server provided with Wayland for compatibility purposes. To determine what applications are running in this mode, you can run the following command: Uyumluluk amacıyla Wayland ile birlikte sağlanan eski bir X11 sunucusu da vardır. Hangi uygulamaların bu modda çalıştığını belirlemek için aşağıdaki komutu çalıştırabilirsiniz:
One way to determine if you're running in Wayland, is to check the value of the variable $WAYLAND_DISPLAY. To do this type: Wayland çalıştırıp çalıştırmadığınızı belirlemenin bir yolu, $WAYLAND_DISPLAY değişkeninin değerine bakmaktır. Bunu yapmak için şunu yazın:
If you need to determine if an issue you are experiencing is related to wayland, see the Fedora wiki at the link below: Karşılaştığınız bir sorunun Wayland ile ilgili olup olmadığını belirlemeniz gerekiyorsa, aşağıdaki bağlantıdaki Fedora wiki sayfasına bakın:
If you are not running under Wayland the variable will not contain any values. You can also use loginctl to show you what tpe of session is running: Wayland altında çalışmıyorsanız, değişken herhangi bir değer içermeyecektir. Ayrıca, ne tür bir oturumun çalıştığını göstermek için loginctl komutunu kullanabilirsiniz:
https://wayland.freedesktop.org/ https://wayland.freedesktop.org/
https://fedoraproject.org/wiki/How_to_debug_Wayland_problems https://fedoraproject.org/wiki/How_to_debug_Wayland_problems
Determining whether you are using Wayland Wayland kullanıp kullanmadığınızı belirleme
Additional Resources Ek Kaynaklar
$ xlsclients
$ xlsclients
$ loginctl show-session <YOUR_SESSION_NUMBER> -p Type
$ loginctl show-session <OTURUM_NUMARANIZ> -p Type
$ echo $WAYLAND_DISPLAY
wayland-0
$ echo $WAYLAND_DISPLAY
wayland-0