English Turkish
Kickstart Syntax Reference Kickstart Söz Dizimi Referansı
This appendix describes commands and options available in Kickstart installations. For general information about Kickstart, see xref:advanced/Kickstart_Installations.adoc#chap-kickstart-installations[Automating the Installation with Kickstart]. Bu ek, Kickstart kurulumlarında kullanılabilen komutları ve seçenekleri açıklamaktadır. Kickstart hakkında genel bilgi için xref:advanced/Kickstart_Installations.adoc#chap-kickstart-installations[Kickstart ile Kurulumu Otomatikleştirme] bölümüne bakın.
Device names are not guaranteed to be consistent across reboots, which can complicate usage in Kickstart scripts. When a Kickstart option calls for a device node name (such as `sda`), you can instead use any item from `/dev/disk`. For example, instead of: Aygıt adlarının yeniden başlatmalar arasında tutarlı olması garanti edilmez, bu da Kickstart betiklerinde kullanımlarını karmaşıklaştırabilir. Bir Kickstart seçeneği bir aygıt düğümü adını (örneğin `sda`) gerektirdiğinde, bunun yerine `/dev/disk` altındaki herhangi bir ögeyi kullanabilirsiniz. Örneğin, şunun yerine:
[command]#part / --fstype=xfs --onpart=sda1#
[command]#part / --fstype=xfs --onpart=sda1#
You could use an entry similar to one of the following: Aşağıdakilerden birine benzer bir girdi kullanabilirsiniz:
part / --fstype=xfs --onpart=/dev/disk/by-path/pci-0000:00:05.0-scsi-0:0:0:0-part1
part / --fstype=xfs --onpart=/dev/disk/by-id/ata-ST3160815AS_6RA0C882-part1
part / --fstype=xfs --onpart=/dev/disk/by-path/pci-0000:00:05.0-scsi-0:0:0:0-part1
part / --fstype=xfs --onpart=/dev/disk/by-id/ata-ST3160815AS_6RA0C882-part1
This provides a consistent way to refer to disks that is more meaningful than just `sda`. This is especially useful in large storage environments. Bu, diskleri belirtmek için tutarlı bir yol sağlar ve yalnızca `sda` kullanmaktan daha anlamlıdır. Bu, özellikle büyük depolama ortamlarında kullanışlıdır.
While the general principles of Kickstart installations tend to stay the same, the commands and options can change between major releases. You can use the [command]#ksverdiff# command to display the differences between two versions of the Kickstart syntax. This is useful when updating an existing Kickstart file to be used with a new release. To display a list of changes in syntax between Fedora{nbsp}{PREVVER} and {PRODVER}, use the following command: Kickstart kurulumlarının genel ilkeleri çoğunlukla aynı kalırken, komutlar ve seçenekler ana sürümler arasında değişebilir. Kickstart söz diziminin iki sürümü arasındaki farkları görüntülemek için [command]#ksverdiff# komutunu kullanabilirsiniz. Bu, yeni bir sürümle kullanılmak üzere mevcut bir Kickstart dosyasını güncellerken faydalıdır. Fedora{nbsp}{PREVVER} ve {PRODVER} arasındaki söz dizimi değişikliklerinin bir listesini görüntülemek için aşağıdaki komutu kullanın:
$ [command]#ksverdiff -f F{PREVVER} -t F{PRODVER}#
$ [command]#ksverdiff -f F{PREVVER} -t F{PRODVER}#
The [option]#-f# option specifies the release to start the comparison with, and the [option]#-t# option to specify the release to end with. For additional information, see the `ksverdiff(1)` man page. Also note that you can not use this to display changes in a release that is newer than your system - the version of [package]*pykickstart* on Fedora{nbsp}{PREVVER} can not display changes in Fedora{nbsp}{PRODVER}. [option]#-f# seçeneği karşılaştırmanın başlatılacağı sürümü, [option]#-t# seçeneği sonlandırılacağı sürümü belirtir. Ek bilgi için `ksverdiff(1)` kılavuz sayfasına bakın. Ayrıca bunu sisteminizden daha yeni bir sürümdeki değişiklikleri görüntülemek için kullanamayacağınızı unutmayın - Fedora{nbsp}{PREVVER} üzerindeki [package]*pykickstart* sürümü Fedora{nbsp}{PRODVER} için olan değişiklikleri görüntüleyemez.
Additionally, you can review the [citetitle]_Fedora{nbsp}{PRODVER} Release Notes_, available at link:++https://docs.fedoraproject.org/++[], for a list of changes. Ek olarak, değişikliklerin bir listesi için link:++https://docs.fedoraproject.org/++[] adresinde bulunan [citetitle]_Fedora{nbsp}{PRODVER} Sürüm Notlarını_ inceleyebilirsiniz.
In the following sections, if an option is followed by an equals mark (`=`), a value must be specified after it. In the example commands, options in square brackets (`[ ]`) are optional arguments for the command. Aşağıdaki bölümlerde, bir seçeneğin ardından eşittir işareti (`=`) geliyorsa, ondan sonra bir değer belirtilmelidir. Örnek komutlarda, köşeli parantez (`[ ]`) içindeki seçenekler komut için isteğe bağlı argümanlardır.
Installation Methods and Sources Kurulum Yöntemleri ve Kaynakları
The following commands control the way Fedora will be installed. Aşağıdaki komutlar Fedora'nın nasıl kurulacağını denetler.
device (optional) - Install Extra Device Drivers device (isteğe bağlı) - Ek Aygıt Sürücüleri Kur
On most PCI systems, the installation program will automatically detect Ethernet and SCSI cards. However, on older systems and some PCI systems, Kickstart requires a hint to find the proper devices. The [command]#device# command, which tells the installation program to install extra modules, uses the following format: Çoğu PCI sisteminde, kurulum programı Ethernet ve SCSI kartlarını otomatik olarak algılayacaktır. Ancak, daha eski sistemlerde ve bazı PCI sistemlerinde Kickstart, uygun aygıtları bulmak için bir ipucu gerektirir. Kurulum programına ek modüller kurmasını söyleyen [command]#device# komutu aşağıdaki biçimi kullanmaktadır:
[command]#device _moduleName_ [--opts=]#
[command]#device _modülAdı_ [--opts=]#
Replace _moduleName_ with the name of the kernel module which should be installed. _modülAdı_ parametresini kurulması gereken çekirdek modülünün adıyla değiştirin.
[option]#--opts=# [option]#--opts=#
Options to pass to the installed kernel module. For example: Kurulan çekirdek modülüne iletilecek seçenekler. Örneğin: