The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
English Turkish
$ [command]#df -h#
$ [command]#df -h#
$ [command]#su -#
$ [command]#su -#
`[ 170.171135] sd 5:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk`
`[ 170.171135] sd 5:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk`
If you have 4GB or more memory installed, but {PRODUCT} only shows around 3.5GB or 3.7GB, you have probably installed a 32-bit version of {PRODUCT} on a 64bit kernel. For modern systems, use the 64-bit (x86_64) version. 4 GB veya daha fazla bellek kuruluysa ancak {PRODUCT} yalnızca yaklaşık 3,5 GB veya 3,7 GB gösteriyorsa, muhtemelen 64 bit bir çekirdeğe {PRODUCT}'nın 32 bit sürümünü kurdunuz. Modern sistemler için 64 bit (x86_64) sürümünü kullanın.
See the [citetitle]_{PRODUCT} System Administrator's Guide_, available at link:++http://docs.fedoraproject.org/++[], for more information about working with the [application]*GRUB2* boot loader. [application]*GRUB2* önyükleyicisi ile çalışma hakkında daha fazla bilgi için link:++https://docs.fedoraproject.org/++[] adresinde bulunan [citetitle]_{PRODUCT} Sistem Yöneticisi Kılavuzuna_ bakın.
See the [citetitle]_{PRODUCT} System Administrator's Guide_, available at link:++http://docs.fedoraproject.org/++[], for more information about working with the [application]*GRUB2* boot loader. [application]*GRUB2* önyükleyicisi ile çalışma hakkında daha fazla bilgi için link:++https://docs.fedoraproject.org/++[] adresinde bulunan [citetitle]_{PRODUCT} Sistem Yöneticisi Kılavuzuna_ bakın.
For more information about targets in [application]*systemd*, see the [citetitle]_{PRODUCT} System Administrator's Guide_, available at link:++http://docs.fedoraproject.org/++[]. [application]*systemd* hedefleri hakkında daha fazla bilgi için link:++https://docs.fedoraproject.org/++[] adresinde bulunan [citetitle]_{PRODUCT} Sistem Yöneticisi Kılavuzuna_ bakın.
Open the `/etc/default/grub` configuration file using a plain text editor such as [application]*vim*. [application]*vim* gibi bir düz metin düzenleyicisi kullanarak `/etc/default/grub` yapılandırma dosyasını açın.
If you are having trouble getting [application]*X* (the [application]*X Window System*) to start, it is possible that it has not been installed. Some of the pre-set base environments you can select during the installation, such as `Minimal install` or `Web Server`, do not include a graphical interface - it has to be installed manually. [application]*X* ([application]*X Pencere Sistemi*) başlatmakta sorun yaşıyorsanız, onu kurmamış olabilirsiniz. Kurulum sırasında seçebileceğiniz `Asgari kurulum` veya `Web Sunucusu` gibi bazı önceden ayarlanmış temel ortamlar, bir grafiksel arayüz içermez - elle kurulmalıdır.
If you want [application]*X*, you can install the necessary packages after the installation using the [application]*DNF* package manager. For example, to install [application]*GNOME*, use [command]#dnf install gnome-shell# as `root`. [application]*X* istiyorsanız, kurulumdan sonra [application]*DNF* paket yöneticisini kullanarak gerekli paketleri kurabilirsiniz. Örneğin, [application]*GNOME* kurmak için `root` olarak [command]#dnf install gnome-shell# komutunu kullanın.
If you have installed the [application]*X Window System* and a desktop environment such as [application]*GNOME*, but are not seeing a graphical desktop environment once you log into your system, you can start it manually using the [command]#startx# command. Note, however, that this is just a one-time fix and does not change the log in process for future log ins. [application]*X Pencere Sistemi* ve [application]*GNOME* gibi bir masaüstü ortamı kurduysanız, ancak sisteminizde oturum açtığınızda bir grafiksel masaüstü ortamı görmüyorsanız, [command]#startx# kullanarak elle başlatabilirsiniz. Ancak bunun yalnızca bir seferlik bir düzeltme olduğunu ve gelecekteki oturum açma işlemleri için oturum açma sürecini değiştirmediğini unutmayın.
You can now verify that you mounted the correct device and partition by accessing it and listing its contents - the list should match what you expect to be on the drive. Artık doğru aygıtı ve bölümü bağladığınızı, ona erişerek ve içeriğini listeleyerek doğrulayabilirsiniz - liste, USB bellekte olmasını beklediklerinizle eşleşmelidir.
Refresh the boot loader configuration by executing the following command: Aşağıdaki komutu çalıştırarak önyükleyici yapılandırmasını yenileyin:
Note the name of the connected device - in the above example, it is `sdb`. Bağlanan aygıtın adını not edin - yukarıdaki örnekte bu `sdb` olacak.
If you made sure you have a connected and properly configured storage device and the message still appears after you reboot the system and start the installation again, it means that the installation program failed to detect the storage. In most cases this message appears when you attempt to install on an SCSI device which has not been recognized by the installation program. Bağlı ve uygun şekilde yapılandırılmış bir depolama aygıtına sahip olduğunuzdan emin olduysanız ve sistemi yeniden önyükleyip kurulumu yeniden başlattıktan sonra mesaj hala görünüyorsa, bu kurulum programının depolamayı algılayamadığı anlamına gelir. Çoğu durumda bu mesaj, kurulum programı tarafından tanınmayan bir SCSI aygıtına kurulum yapmaya çalıştığınızda görünür.
Use an alternate video driver Başka bir grafik sürücüsü kullanın
Some BIOS types do not support booting from RAID cards. After you finish the installation and reboot the system for the first time, a text-based screen showing the boot loader prompt (for example, `grub>`) and a flashing cursor may be all that appears. If this is the case, you must repartition your system and move your `/boot` partition and the boot loader outside the RAID array. The `/boot` partition and the boot loader must be on the same drive. Bazı BIOS türleri RAID kartlarından önyüklemeyi desteklemez. Kurulumu bitirdikten ve sistemi ilk kez yeniden başlattıktan sonra, önyükleyici istemini gösteren metin tabanlı bir ekran (örneğin, `grub>`) ve yanıp sönen bir imleç görünen tek şey olabilir. Durum buysa, sisteminizi yeniden bölümlendirmeniz ve `/boot` bölümünüzü ve önyükleyiciyi RAID dizisinin dışına taşımanız gerekir. `/boot` bölümü ve önyükleyici aynı diskte olmalıdır.
Some hardware configurations have a part of the system's RAM reserved and unavailable to the main system. Notably, laptop computers with integrated graphics cards will reserve some memory for the GPU. For example, a laptop with 4{nbsp}GB of RAM and an integrated Intel graphics card will show only roughly 3.7{nbsp}GB of available memory, even with a 64-bit system. Bazı donanım yapılandırmalarında sistem RAM'inin bir kısmı ayrılmıştır ve ana sistem tarafından kullanılamaz. Özellikle tümleşik grafik kartlarına sahip dizüstü bilgisayarlar GPU için bir miktar bellek ayıracaktır. Örneğin, 4{nbsp}GB RAM'e ve tümleşik Intel grafik kartına sahip bir dizüstü bilgisayar, 64 bit sistemde bile yalnızca yaklaşık 3,7{nbsp}GB kullanılabilir bellek gösterecektir.
In some cases, attempting to install in text mode using a serial console will result in no output on the console. This happens on systems which have a graphics card, but no monitor connected. If [application]*Anaconda* detects a graphics card, it will attempt to use it for a display, even if no display is connected. Bazı durumlarda, bir seri konsol kullanarak metin modunda kurulum yapmaya çalışmak, konsolda çıktı alınmamasına neden olacaktır. Bu, grafik kartı olan ancak ekran bağlı olmayan sistemlerde olur. [application]*Anaconda* bir grafik kartı algılarsa, herhangi bir ekran bağlı olmasa bile onu bir ekran için kullanmayı deneyecektir.
In some cases the kernel does not recognize all of your memory (RAM), which causes the system to use less memory than is installed. You can find out how much RAM is being utilized using the [command]#free -m# command. If the displayed total amount of memory does not match your expectations, it is likely that at least one of your memory modules is faulty. On BIOS-based systems, you can use the [application]*Memtest86+* utility to test your system's memory - see xref:advanced/Boot_Options.adoc#sect-boot-options-memtest[Loading the Memory (RAM) Testing Mode] for details. Bazı durumlarda, çekirdek tüm belleğinizi (RAM) tanımaz, bu da sistemin kurulu olandan daha az bellek kullanmasına neden olur. [command]#free -m# komutunu kullanarak ne kadar RAM kullanıldığını öğrenebilirsiniz. Görüntülenen toplam bellek miktarı beklentilerinizi karşılamıyorsa, bellek modüllerinizden en az biri arızalı olabilir. BIOS tabanlı sistemlerde, sisteminizin belleğini test etmek için [application]*Memtest86+* yardımcı programını kullanabilirsiniz - ayrıntılar için xref:advanced/Boot_Options.adoc#sect-boot-options-memtest[Bellek (RAM) Test Modunu Yükleme] bölümüne bakın.