English Turkish
Troubleshooting Sorun Giderme
This chapter offers some pointers on how to get help when something goes wrong. It also discusses some common installation problems and their solutions. Bu bölüm, bir şeyler ters gittiğinde nasıl yardım alınacağına dair bazı ipuçları sunmaktadır. Ayrıca bazı genel kurulum sorunları ve bunların çözümleri tartışılır.
Getting Help Yardım Alma
There are many places on the internet which can help you when you encounter a problem not described in this chapter: discussion boards, blogs, IRC, and more. Some of the more popular places where you can find help include: İnternette bu bölümde açıklanmayan bir sorunla karşılaştığınızda size yardımcı olabilecek pek çok yer vardır: tartışma forumları, bloglar, IRC ve daha fazlası. Yardım bulabileceğiniz bilinen yerlerden bazıları şunlardır:
link:++https://ask.fedoraproject.org/en/questions/++[Ask Fedora] - Fedora's knowledge base, available in multiple languages link:++https://ask.fedoraproject.org/en/questions/++[Fedora'ya Sorun] - Fedora'nın bilgi kaynağı, birden çok dilde kullanılabilir
The #fedora IRC channel on link:++http://freenode.net/++[FreeNode] - one of the main IRC channels used by Fedora users, English only link:++https://libera.chat/++[Libera.Chat] üzerindeki #fedora IRC kanalı - Fedora kullanıcıları tarafından kullanılan ana IRC kanallarından biri, yalnızca İngilizce
link:++https://fedoraproject.org/wiki/++[Fedora Project Wiki] - the official wiki for Fedora Project link:++https://fedoraproject.org/wiki/++[Fedora Projesi Wiki Sayfası] - Fedora Projesinin resmi wiki sayfası
link:++http://unix.stackexchange.com/++[Stack Exchange] - an English language Q&A board, not specific to Fedora link:++https://unix.stackexchange.com/++[Stack Exchange] - Fedora'ya özel olmayan İngilizce bir soru & cevap sitesi
The above list is by no means complete - you can find help in many other places as well. Additional information about available resources such as IRC channels and mailing lists is available at link:++https://fedoraproject.org/wiki/Communicating_and_getting_help++[]. Seçenekler yukarıdaki listeden ibaret değildir - başka birçok yerde de yardım bulabilirsiniz. IRC kanalları ve e-posta listeleri gibi kullanılabilecek kaynaklar hakkında ek bilgi link:++https://fedoraproject.org/wiki/Communicating_and_getting_help++[] sayfasında bulunabilir.
Before you open a new discussion or ask anyone for help on IRC, you should always do some research on your own. If you are encountering an issue, there is usually a good chance that someone else ran into the same problem before you and published a solution somewhere. Opening a discussion about something already explained elsewhere, or asking a common question which has been answered many times before, is not likely to result in a friendly, constructive response. Yeni bir tartışma açmadan veya IRC üzerinde birinden yardım istemeden önce, her zaman kendi başınıza biraz araştırma yapmalısınız. Bir sorunla karşılaşırsanız, genellikle başka birinin sizden önce aynı problemle karşılaşması ve bir yerde bir çözüm yayınlaması ihtimali yüksektir. Başka bir yerde zaten açıklanan bir şey hakkında bir tartışma başlatmak veya daha önce birçok kez yanıtlanmış yaygın bir soruyu sormak, muhtemelen dostça, yapıcı bir yanıtla sonuçlanmayacaktır.
When you ask for help troubleshooting problems related to the installation, you may be asked to provide log files generated by the installer. The sections below explain which files are generated, what their contents are, and how to transfer them from the installation system. Kurulumla ilgili sorunları gidermek için yardım istediğinizde, kurucu tarafından oluşturulan günlük kaydı dosyalarını sağlamanız istenebilir. Aşağıdaki bölümler hangi dosyaların oluşturulduğunu, içeriklerinin ne olduğunu ve bunların kurulum sisteminden nasıl aktarılacağını açıklamaktadır.
Log Files Generated During the Installation Kurulum Sırasında Oluşturulan Günlük Kaydı Dosyaları
For debugging purposes, [application]*Anaconda* logs installation actions into files in the `/tmp` directory. These files are listed in the following table. Hata ayıklama amacıyla, [application]*Anaconda* kurulum işlemlerini `/tmp` dizinindeki dosyalara kaydeder. Bu dosyalar aşağıdaki tabloda listelenmiştir.
Log Files and Their Contents Günlük Kaydı Dosyaları ve İçerikleri
|Log file|Contents
|`/tmp/anaconda.log`|general [application]*Anaconda* messages
|`/tmp/program.log`|all external programs run during the installation
|`/tmp/storage.log`|extensive storage module information
|`/tmp/packaging.log`|[application]*dnf* and [application]*rpm* package installation messages
|`/tmp/syslog`|hardware-related system messages
|Günlük kaydı dosyası|İçerikleri
|`/tmp/anaconda.log`|genel [application]*Anaconda* mesajları
|`/tmp/program.log`|kurulum sırasında çalıştırılan tüm harici programlar
|`/tmp/storage.log`|kapsamlı depolama modülü bilgileri
|`/tmp/packaging.log`|[application]*dnf* ve [application]*rpm* paket kurulum mesajları
|`/tmp/syslog`|donanımla ilgili sistem mesajları
If the installation fails, the messages from these files are consolidated into `/tmp/anaconda-tb-_identifier_pass:attributes[{blank}]`, where _identifier_ is a random string. Kurulum başarısız olursa, bu dosyalardaki mesajlar, `/tmp/anaconda-tb-_tanımlayıcı_pass:attributes[{blank}]` dosyasında birleştirilir; buradaki _tanımlayıcı_ rastgele bir dizgedir.
Transferring Log Files from the Installation System Günlük Kaydı Dosyalarını Kurulum Sisteminden Aktarma
All of the files described in xref:install/Troubleshooting.adoc#sect-troubleshooting-log-files[Log Files Generated During the Installation] reside in the installation program's RAM disk, which means they are not saved permamently and will be lost once the system is powered down. To store them permanently, copy those files to another system on the network using [command]#scp# on the system running the installation program, or copy them to a mounted storage device (such as an USB flash drive). Details on how to transfer the log files are below. Note that if you use an USB flash drive or other removable media, you should make sure to back up any data on it before starting the procedure. xref:install/Troubleshooting.adoc#sect-troubleshooting-log-files[Kurulum Sırasında Oluşturulan Günlük Kaydı Dosyaları] bölümünde açıklanan tüm dosyalar, kurulum programının RAM diskinde bulunur, bu da kalıcı olarak kaydedilmedikleri ve sistem kapatıldığında kaybolacakları anlamına gelir. Onları kalıcı olarak saklamak için, bu dosyaları kurulum programını çalıştıran sistemde [command]#scp# komutunu kullanarak ağdaki başka bir sisteme kopyalayın veya bunları takılı bir depolama aygıtına (USB flash bellek gibi) kopyalayın. Günlük kaydı dosyalarının nasıl aktarılacağına ilişkin ayrıntılar aşağıdadır. Bir USB flash bellek veya başka bir çıkarılabilir ortam kullanıyorsanız, işleme başlamadan önce içindeki tüm verileri yedeklediğinizden emin olmanız gerektiğini unutmayın.
Transferring Log Files Onto a USB Drive Günlük Kaydı Dosyalarını USB Belleğe Aktarma
On the system you are installing, press kbd:[Ctrl + Alt + F2] to access a shell prompt. You will be logged into a root account and you will have access to the installation program's temporary file system. Kurduğunuz sistemde, bir kabuk istemine erişmek için kbd:[Ctrl + Alt + F2] tuşlarına basın. Bir root hesabında oturum açacaksınız ve kurulum programının geçici dosya sistemine erişiminiz olacak.