The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
English Turkish
Connect a USB flash drive to the system and execute the [command]#dmesg# command. A log detailing all recent events will be displayed. At the bottom of this log, you will see a set of messages caused by the USB flash drive you just connected. It will look like a set of lines similar to the following: Sisteme bir USB flash bellek bağlayın ve [command]#dmesg# komutunu çalıştırın. Tüm son olayların ayrıntılarını içeren bir günlük kaydı görüntülenecektir. Bu günlük kaydının altında, yeni bağladığınız USB flash belleğin neden olduğu bir dizi mesaj göreceksiniz. Aşağıdakine benzer bir dizi satır gibi görünecektir:
`[ 170.171135] sd 5:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk`
`[ 170.171135] sd 5:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk`
Note the name of the connected device - in the above example, it is `sdb`. Bağlanan aygıtın adını not edin - yukarıdaki örnekte bu `sdb` olacak.
Go to the `/mnt` directory and once there, create new directory which will serve as the mount target for the USB drive. The name of the directory does not matter; this example uses the name `usb`. `/mnt` dizinine gidin ve orada, USB bellek için bağlama hedefi olarak kullanılacak yeni bir dizin oluşturun. Dizinin adı önemli değil; bu örnekte `usb` kullanılacak.
# mkdir usb
# mkdir usb
Mount the USB flash drive onto the newly created directory. Note that in most cases, you do not want to mount the whole drive, but a partition on it. Therefore, do not use the name `sdb` - use the name of the partition you want to write the log files to. In this example, the name `sdb1` is used. USB flash belleği yeni oluşturulan dizine bağlayın. Çoğu durumda USB belleğin tamamını değil, üzerindeki bir bölümü bağlamak isteyeceğinizi unutmayın. Bu nedenle, `sdb` adını kullanmayın - günlük kaydı dosyalarını yazmak istediğiniz bölümün adını kullanın. Bu örnekte `sdb1` kullanılmaktadır.
# mount /dev/sdb1 /mnt/usb
# mount /dev/sdb1 /mnt/usb
You can now verify that you mounted the correct device and partition by accessing it and listing its contents - the list should match what you expect to be on the drive. Artık doğru aygıtı ve bölümü bağladığınızı, ona erişerek ve içeriğini listeleyerek doğrulayabilirsiniz - liste, USB bellekte olmasını beklediklerinizle eşleşmelidir.
# cd /mnt/usb
# cd /mnt/usb
# ls
# ls
Copy the log files to the mounted device. Günlük kaydı dosyalarını bağlanan aygıta kopyalayın.
# cp /tmp/*log /mnt/usb
# cp /tmp/*log /mnt/usb
Unmount the USB flash drive. If you get an error message saying that the target is busy, change your working directory to outside the mount (for example, `/`). USB flash belleğin bağlantısını kaldırın. Hedefin meşgul olduğunu belirten bir hata mesajı alırsanız, çalışma dizininizi bağlama noktasının dışında bir yere değiştirin (örneğin, `/`).
# umount /mnt/usb
# umount /mnt/usb
The log files from the installation are now saved on the USB flash drive. Kurulumdaki günlük kaydı dosyaları artık USB flash belleğe kaydedildi.
Transferring Log Files Over the Network Günlük Kaydı Dosyalarını Ağ Üzerinden Aktarma
On the system you are installing, press kbd:[Ctrl + Alt + F2] to access a shell prompt. You will be logged into a root account and you will have access to the installation program's temporary file system. Kurduğunuz sistemde, bir kabuk istemine erişmek için kbd:[Ctrl + Alt + F2] tuşlarına basın. Bir root hesabında oturum açacaksınız ve kurulum programının geçici dosya sistemine erişiminiz olacak.
Switch to the `/tmp` directory where the log files are located: Günlük kaydı dosyalarının bulunduğu `/tmp` dizinine geçin:
# cd /tmp
# cd /tmp
Copy the log files onto another system on the network using the [command]#scp# command: Günlük kaydı dosyalarını [command]#scp# komutunu kullanarak ağdaki başka bir sisteme kopyalayın: