English Swedish
= Fedora Documentation
:page-layout: homepage

++++
User Documentation Användardokumentation
Fedora 34 Fedora 34
Documentation covering the most recent release, Fedora 34. Dokumentation som avser den senaste utgåvan, Fedora 34.
Fedora 33 Fedora 33
Documentation covering the Fedora 33 release. Dokumentation som avser utgåvan Fedora 33.
Quick Docs Snabbdokumentation
How tos and tutorials for using and configuring Fedora. Handledningar och beskrivningar för att använda och konfigurera Fedora.
Fedora Server Fedora Server
Are you using Fedora on a server? This section is for you. Använder du Fedora på en server? Detta avsnitt är för dig.
Fedora Silverblue Fedora Silverblue
Silverblue is the new face of Fedora Atomic Workstation from Project Atomic. Silverblue är ett nytt utseende på Fedora Atomic Workstation från Project Atomic.
Fedora CoreOS Fedora CoreOS
Fedora CoreOS is a minimal, container-focused operating system, designed for clusters but also operable standalone. Fedora CoreOS är ett minimalt, behållarfokuserat operativsystem, gjort för kluster men kan även fungera självständigt.
Fedora IoT Fedora IoT
The home to the documentation for the Fedora Internet of Things objective. Hem för dokumentationen om syftet Fedora sakernas internet.
EPEL EPEL
Documentation for the Extra Packages for Enterprise Linux (EPEL) project. Dokumentation för Extra paket för Enterprise Linux (EPEL) projekt.
Fedora Rawhide Fedora Rawhide
Draft documentation targeting future Fedora releases. Utkast av dokumentation som avser framtida Fedorautgåvor.