English Swedish
The Diversity & Inclusion, Engineering, and Mindshare representatives to the Fedora Council are responsible for ensuring that the team that fall under their area keep the information is up-to-date and removing teams that do not appear to be active. They are _not_ responsible for _providing_ the information. Representatives may delegate sections of their area as they see fit. Checks can be done at any time, but should be done around the branch date for each release at a minimum. Representanterna för mångfald & inkludering, teknik och mindshare i Fedorarådet är ansvariga för att se till att grupper som faller inom deras område håller informationen aktuell och att ta bort grupper som inte verkar vara aktiva. De är _inte_ ansvariga för att _tillhandahålla_ informationen. Reresentanter kan delegera delar av sina områden som de tycker är lämpligt. Kontroller kan göras när som helst, men bör åtminstone göras runt tidpunkten för avgrening av varje utgåva.
Mechanism Mekanism
Team information files Gruppinformationsfiler
The directory requires a file that contains the information about the team. The suggested naming convention is `NAME_team_info.adoc`, but any valid file name is acceptable. The file may be stored in the team's own documentation repository or in the https://pagure.io/Fedora-Council/council-docs/[council-docs repository]. See the https://pagure.io/Fedora-Council/council-docs/blob/main/f/engineering/modules/ROOT/partials/TEMPLATE_team_info.adoc[example template] for format and structure. Katalogen förutsätter en fil som innehåller informationen om gruppen. Den föreslagna namnkonventionen är `NAMN_team_info.adoc`, men ett godtyckligt giltigt filnamn är acceptabelt. Filen kan lagras i gruppens eget dokumentationsförråd eller i https://pagure.io/Fedora-Council/council-docs/[förrådet council-docs]. Se https://pagure.io/Fedora-Council/council-docs/blob/main/f/engineering/modules/ROOT/partials/TEMPLATE_team_info.adoc[exampelmallen] för format och struktur.
Rendering the directory Visa katalogen
Teams will appear in the directory if the team info file is included in the `{engineering,mindshare}/modules/ROOT/pages/index.adoc` directory of the https://pagure.io/Fedora-Council/council-docs/[council-docs repo]. After `include`-ing the info file, the index page must include the `team_render.adoc` file that defines the rendering. Grupper kommer dyka upp i katalogen om gruppens informationsfil inkluderas i katalogen `{engineering,mindshare}/modules/ROOT/pages/index.adoc` i https://pagure.io/Fedora-Council/council-docs/[förrådet council-docs]. Efter att ha`include`:at informationsfilen, måste indexsidan inkludera filen `team_render.adoc` som definierar hur den skall visas.
Reusing the data on team pages Återanvändning av data på gruppsidor
Teams can include their `NAME_team_info.adoc` file on their page(s), and then use `{team_name}`, `{team_summary}` etc. anywhere on the page. Grupper kan inkludera sin fil `NAMN_team_info.adoc` på sina sidor, och sedan använda `{team_name}`, `{team_summary}` etc. var som helst på sidan.