English Turkish
Current Members of the Fedora Council Fedora Konseyi'nin Mevcut Üyeleri
council-badge.png council-badge.png
Elected Representative: *https://fedoraproject.org/wiki/User:Spot[Tom Callaway]* _(f34-f35)_ Seçilmiş Temsilci: *https://fedoraproject.org/wiki/User:Spot[Tom Callaway]* _(f34-f35)_
Tom 'spot' Callaway does not currently possess any notable mutant powers. For 19 years (2001-2020), he was at Red Hat in a variety of roles including (but not limited to) Fedora Engineering Manager. He was the Fedora Packaging Committee chair (responsible for RPM Packaging Standards and Practices). He handled Fedora Legal tasks (and was the Fedora liason to Red Hat Legal). He served three consecutive elected terms on the Fedora Board from 2007 to 2011. In addition, he was responsible for the Aurora SPARC Linux Project, which was a port of Fedora to SPARC. This effort is long dead. He is worshipped by lemurs throughout the known universe. Currently he works on the Open Source Strategy and Marketing team at AWS (Amazon) as a Principal Open Source Evangelist. Tom 'spot' Callaway şu anda herhangi bir kayda değer mutant güce sahip değil. 19 yıl boyunca (2001-2020) Red Hat'te Fedora Mühendislik Yöneticiliği dahil (ancak bununla sınırlı olmamak üzere) çeşitli görevlerde bulundu. (RPM Paketleme Standartlarından ve Uygulamalarından sorumlu) Fedora Paketleme Komitesi başkanıydı. Fedora Legal görevlerini üstlendi (ve Red Hat Legal'in Fedora irtibat görevlisiydi). 2007'den 2011'e kadar Fedora Kurulunda arka arkaya üç dönem seçilmiş olarak görev yaptı. Ayrıca, Fedora'nın SPARC mimarisi sürümü olan Aurora SPARC Linux Projesinden sorumluydu. Bu çaba uzun zaman önce sona erdi. Bilinen evren üzerinde lemurlar ona tapıyor. Şu anda AWS'de (Amazon) Açık Kaynak Strateji ve Pazarlama ekibinde Baş Açık Kaynak Savunucusu olarak çalışıyor.
Elected Representative: *https://fedoraproject.org/wiki/User:Bookwar[Aleksandra Fedorova]* _(f33-f34)_ Seçilmiş Temsilci: *https://fedoraproject.org/wiki/User:Bookwar[Aleksandra Fedorova]* _(f33-f34)_
Engineering Representative: *https://fedoraproject.org/wiki/User:Dcantrell[David Cantrell]* Mühendislik Temsilcisi: *https://fedoraproject.org/wiki/User:Dcantrell[David Cantrell]*
David has been involved in the Linux community since the 1997. He first worked on Fedora Core starting with Fedora Core 4 in 2005. He worked on the installation software (anaconda) and related projects for more than 10 years. His current projects focus on developer workflow tools. He is a Fedora Ambassador and a member of the Fedora Engineering Steering Committee. David 1997 yılından beri Linux topluluğun içinde yer almaktadır. İlk olarak 2005 yılında Fedora Core 4'ten başlayarak Fedora Core üzerinde çalışmıştır. 10 yıldan fazla bir süredir kurulum yazılımı (anaconda) ve ilgili projeler üzerinde çalışmıştır. Şu andaki projeleri geliştirici iş akışı araçlarına odaklanmaktadır. Fedora Elçisi ve Fedora Mühendislik Yönlendirme Komitesi üyesidir.
Mindshare Representative: *https://fedoraproject.org/wiki/User:Bt0dotninja[Alberto Rodríguez Sánchez]* Mindshare Temsilcisi: *https://fedoraproject.org/wiki/Bt0dotninja[Alberto Rodríguez Sánchez]*
Alberto 'bt0dotninja' Rodríguez S. describes himself as "a Happy Fedora Contributor". As part of the Ambassadors, CommOps, and Fedora-Join and member Mindshare committee, he is very interested in finding new ways to grow the contributor base and retain our long-term contributors. He loves getting involved in the local communities, make docs and translations, tacos, and cats. Alberto 'bt0dotninja' Rodríguez S. kendisini "Fedora'ya Katkıda Bulunan Mutlu Birisi" olarak tanımlıyor. Elçiler, CommOps, ve Fedora Katılımın bir parçası ve Mindshare komitesinin bir üyesi olarak, katkıda bulunan kişilerin sayısını arttırmanın ve uzun vadeli katkıda bulunanları elimizde tutmanın yeni yollarını bulmakla çok ilgileniyor. Yerel topluluklara dahil olmayı, belgeler yazmayı ve çeviriler yapmayı, taco ve kedileri seviyor.
Diversity & Inclusion Advisor: *https://fedoraproject.org/wiki/User:Siddharthvipul1[Vipul Siddharth]* Çeşitlilik & Kapsayıcılık Danışmanı: *https://fedoraproject.org/wiki/User:Siddharthvipul1[Vipul Siddharth]*
Read more about the xref:diversity-inclusion:roles:council-advisor.adoc[Fedora Diversity & Inclusion Advisor's role] and the current Advisor's xref:diversity-inclusion:roles:council-advisor.adoc#current-advisor[biography]: xref:diversity-inclusion:roles:council-advisor.adoc[Fedora Çeşitlilik & Kapsayıcılık Danışmanının rolü] ve şu anki danışmanının xref:diversity-inclusion:roles:council-advisor.adoc#current-advisor[biyografisi] hakkında daha fazlasını okuyun:
Fedora Project Leader: *Matthew Miller* Fedora Projesi Lideri: *Matthew Miller*
Read more about the xref:fpl.adoc[Fedora Project Leader's role] and the current FPL's xref:fpl.adoc[biography] on the page about this position. xref:fpl.adoc[Fedora Projesi Liderinin rolü] ve mevcut FPL'nin xref:fpl.adoc[biyografisi] hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu pozisyonun sayfasını ziyaret edin.
Fedora Community Action and Impact Coordinator: *Marie Nordin* Fedora Topluluk Eylem ve Etki Koordinatörü: *Marie Nordin*
Read more about the xref:fcaic.adoc[Fedora Community Action and Impact Coordinator's role] and the current FCAIC's xref:fcaic.adoc[biography] on the page about this position. xref:fcaic.adoc[Fedora Topluluk Eylem ve Etki Koordinatörü'nün rolü] ve the mevcut FCAIC'nin xref:fcaic.adoc[biyografisi] hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu pozisyonun sayfasını ziyaret edin.
Fedora Program Manager: *Ben Cotton* Fedora Program Yöneticisi: *Ben Cotton*
Read more about the xref:fpgm.adoc[Fedora Program Manager's role] and the current FPgM's xref:fpgm.adoc[biography] on the page about this position. xref:fpgm.adoc[Fedora Program Yöneticisi'nin rolü] ve mevcut FPgM'nin xref:fpgm.adoc[biyografisi] hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu pozisyonun sayfasını ziyaret edin.
Objective Leads: Hedef Liderleri:
*Mariana Balla* (Community Outreach Revamp)
*Mariana Balla* (Topluluk Outreach Yenilemesi)
*Sumantro Mukherjee* (Community Outreach Revamp)
*Sumantro Mukherjee* (Topluluk Outreach Yenilemesi)