English Macedonian
_Filename for pictures: Име за сликите
Select a Directory Директориум за снимање:
Server: FTP сервер:
Filename: Име на датотека
Threshold (Overall) Праг: