English Polish
Failed to edit the LVM2 Volume Group: Modyfikacja grupy woluminów LVM2 się nie powiodła:
edit {name} {type} modyfikuj {name} typu {type}
Failed to change filesystem label on the device: Zmiana etykiety systemu plików na urządzeniu się nie powiodła:
change filesystem label of {name} {type} zmień etykietę systemu plików {name} {type}
{name} is not complete. It is not possible to add new LVs to VG with missing PVs. {name} jest niepełne. Dodawanie nowych woluminów logicznych do grup woluminów z brakującymi woluminami fizycznymi jest niemożliwe.
Not enough free space for a new LVM Volume Group. Za mało wolnego miejsca na nową grupę woluminów LVM.
Disk {name} already reached maximum allowed number of primary partitions for {label} disklabel. Dysk {name} już osiągnął maksymalną dozwoloną liczbę głównych partycji etykiety dysków {label}.
Failed to add disklabel: Dodanie etykiety dysku się nie powiodło:
create new disklabel on {name} utwórz nową etykietę dysku na {name}
Failed to add the device: Dodanie urządzenia się nie powiodło:
add {size} {type} device dodaj urządzenie {type} o rozmiarze {size}
Failed to delete the device: Usunięcie urządzenia się nie powiodło:
delete partition {name} usuń partycję {name}
Failed to perform the actions: Wykonanie działań się nie powiodło:
Confirm scheduled actions Potwierdzenie zaplanowanych działań
Are you sure you want to perform scheduled actions? Na pewno wykonać zaplanowane działania?
Unmount of '{mountpoint}' failed. Are you sure the device is not in use? Odmontowanie „{mountpoint}” się nie powiodło. Na pewno urządzenie nie jest używane?
Unlocking failed. Are you sure provided password is correct? Odblokowanie się nie powiodło. Na pewno podane hasło jest poprawne?
Quit Zakończ
blivet-gui is already running Program blivet-gui jest już uruchomiony