English Polish
You must use HTTPS Należy używać HTTPS
Invalid URL Nieprawidłowy adres URL
There is no such task Nie ma takiego zadania
Invalid password Nieprawidłowe hasło
There is no backtrace for the specified task Brak wyjątku dla podanego zadania
Retrace server is fully loaded at the moment Serwer ponownego śledzenia jest całkowicie zajęty
You must use POST method Należy używać metody POST
Specified archive format is not supported Podany format archiwum jest nieobsługiwany
You need to set Content-Length header properly Należy poprawnie ustawić nagłówek Content-Length
Specified archive is too large Podane archiwum jest za duże
X-CoreFileDirectory header has been disabled by server administrator Nagłówek X-CoreFileDirectory został wyłączony przez administratora serwera
Unable to create working directory Nie można utworzyć katalogu roboczego
Unable to obtain disk free space Nie można uzyskać wolnego miejsca na dysku
There is not enough storage space on the server Za mało miejsca na serwerze
Unable to create new task Nie można utworzyć nowego zadania
The directory specified in 'X-CoreFileDirectory' does not exist Katalog podany w „X-CoreFileDirectory” nie istnieje
There are %d files in the '%s' directory. Only a single archive is supported at the moment %d plików w katalogu „%s”. Obecnie obsługiwane są tylko pojedyncze archiwa
You header specifies '%s' type, but the file type does not match Nagłówek określa typ „%s”, ale typ pliku się nie zgadza
Unable to save archive Nie można zapisać archiwum
Unable to obtain unpacked size Nie można uzyskać rozpakowanego rozmiaru