English Finnish
Your coredump is only used for retrace purposes. Server administrators are not trying to get your private data from coredumps or backtraces. Using a secure communication channel (HTTPS) is strictly recommended. Server administrators are not responsible for the problems related to the usage of an insecure channel (such as HTTP). Ytimen pinoasi käytetään vain jäljitystarkoituksiin. Palvelimen järjestelmänvalvojat eivät yritä saada yksityisiä tietojasi Ytimen pinojen-tai jäljitysjäljen tiedoista. Suojatun tietoliikennekanavan (HTTPS) käyttöä on ehdottomasti suositeltavaa. Palvelimen järjestelmänvalvojat eivät ole vastuussa epävarman kanavan (kuten HTTP) käyttöön liittyvistä ongelmista.
Your coredump is only kept on the server while the retrace job is running. Once the job is finished, the server keeps retrace log and backtrace. All the other data (including coredump) are deleted. The retrace log and backtrace are only accessible via unique task ID and password, thus no one (except the author) is allowed to view it. All the crash information (including backtrace) is deleted after %d hours of inactivity. No possibly private data are kept on the server any longer. Ytimen pinon tietosi pidetään palvelimella vain, kun seurantatyö on käynnissä. Kun työ on valmis, palvelin pitää jäljityslokia ja jäljitysjälkiä. Kaikki muut tiedot (Ytimen pinon mukaan lukien) poistetaan. Jäljityslokiin ja jäljitysjälkeen pääsee vain yksilöllisellä tehtävän tunnuksella ja salasanalla, joten kukaan (lukuun ottamatta tekijää) ei saa tarkastella niitä. Kaikki kaatumistiedot (mukaan lukien jälkitiedot) poistetaan %d tunnin käyttämättömyyden jälkeen. Palvelimella ei mahdollisesti enää ole yksityisiä tietoja.
You need to set Content-Length header properly Sinun on määritettävä Content-Length:n otsikko oikein
You must use POST method Sinun on käytettävä POST-menetelmää
You must use HTTPS Sinun pitää käyttää HTTPS:ää
You header specifies '%s' type, but the file type does not match Otsikko määrittelee tyypin '%s', mutta tiedostotyyppi ei täsmää
X-CoreFileDirectory header has been disabled by server administrator Palvelimen järjestelmänvalvoja on poistanut X-CoreFileDirectory:n otsikon käytöstä
Welcome to Retrace Server Tervetuloa Retrace palvelimelle
Versions Versiot
Unable to unpack archive Arkistoa ei voitu purkaa
Unable to save archive Arkistoa ei voitu tallentaa
Unable to obtain unpacked size Pakkaamattoman koon saaminen epäonnistui
Unable to obtain disk free space Vapaata levytilaa ei saada
Unable to create working directory Hakemistoa ei voitu luoda
Unable to create new task Uuden tehtävän luominen epäonnistui
Total Yhteensä
The '%s' file is larger than expected Tiedosto '%s' on suurempi kuin odotettin
There is not enough storage space on the server Palvelimella ei ole tarpeeksi vapaata tilaa
There is no such task Tällaista tehtävää ei ole
There is no log for the specified task Määritetylle tehtävälle ei ole lokia