English Polish
_Report _Zgłoś
_Delete _Usuń
D_etails _Szczegóły
_Open the problem data directory _Otwórz katalog danych problemu
_Copy the problem ID to Clipboard S_kopiuj identyfikator problemu do schowka
_Filter _Filtruj
_Preferences _Preferencje
_About Problem Reporting _O programie
Problem Reporting Zgłaszanie problemów
Select multiple problems Wybiera wiele problemów
Submit selected problem Wysyła wybrany problem
Delete selected problems Usuwa wybrane problemy
Type to search Wyszukiwanie
Name Nazwa
Version Wersja
First Detected Pierwsze wystąpienie
Reported Zgłoszono
Show problem details Wyświetla informacje o problemie
No problems detected! Nie wykryto żadnych problemów.
No source selected! Nie wybrano źródła.