English Dutch
--bindto=%s is not supported for this type of device --bindto=%s wordt niet ondersteund voor dit type apparaat
--boot-drive accepts only one argument --boot-drive accepteert slechts een argument
Btrfs file system is not supported Btrfs bestandssysteem wordt niet ondersteund
btrfs must be given a mountpoint btrfs moet een aankoppelpunt gegeven worden
btrfs must be given a list of partitions btrfs moet een lijst met partities gegeven worden
btrfs subvolume requires a name btrfs subvolume vereist een naam
btrfs subvol requires specification of parent volume btrfs subvol vereist specificatie van ouder volume
Cache needs to have a list of (fast) PVs specified Cache heeft een lijst met gespecificeerde (snelle) PV's nodig
Cache needs to have size specified Cache moet in grootte gespecificeerd zijn
--chunksize and --metadatasize are for thin pools only --chunksize en --metadatasize zijn alleen bestemd voor thin pools
%(command)s command requires a single argument: %(argument)s %(command)s commando vereisr een enkel argument: %(argument)s
--default and --nobase cannot be used together --default en --nobase kunnen niet tegelijkertijd gebruikt worden
--default and --nocore cannot be used together --default en --nocore kunnen niet tegelijkertijd gebruikt worden
The --fstype=tmpfs option can't be used together with --grow or --maxsize De --fstype=tmpfs optie kan niet gebruikt worden tesamen met --grow of --maxsize
the location to write the finished kickstart file, or stdout if not given de locatie waarnaar het afgemaakte kickstart bestand geschreven wordt, of stdout als het niet opgegeven werd
The logvol and autopart commands can't be used at the same time De logvol en autopart commando's kunnen niet tegelijkertijd gebruikt worden
The logvol and mount commands can't be used at the same time De logvol en mount commando's kunnen niet tegelijkertijd gebruikt worden
The mount and reqpart commands can't be used at the same time De mount en reqpart commando's kunnen niet tegelijkertijd gebruikt worden
The option --isUtc will be deprecated in future releases. Please modify your kickstart file to replace this option with its preferred alias --utc. De optie --isUtc wordt in toekomstige releases afgeschaft. Wijzig je kickstart-bestand om deze optie te vervangen door de geprefereerde alias --utc.
The part/partition and autopart commands can't be used at the same time De part/partition en autopart commando's kunnen niet tegelijkertijd gebruikt worden