English Dutch
A user with the name %s has already been defined. Een gebruiker met de naam %s is al gedefinieerd.
autopart --fstype=btrfs is not valid fstype, use --type=btrfs instead autopart --fstype=btrfs is geen geldig fstype, gebruik in plaats daarvan --type=btrfs
autopart --fstype cannot be used with --type=btrfs autopart --fstype kan niet gebruikt worden met --type=btrfs
autopart --type=btrfs is not supported autopart --type=btrfs wordt niet ondersteund
A volgroup with the name %s has already been defined. Een volgroup met de naam %s is al gedefinieerd.
A zfcp with this information has already been defined. Een zfcp met deze informatie is al gedefinieerd.
Bad format of --bridgeopts, expecting key=value options separated by ',' Verkeerd formaat voor --bridgeopts, verwacht wordt key=value opties gescheiden door ','
--bindto=%s is not supported for this type of device --bindto=%s wordt niet ondersteund voor dit type apparaat
--boot-drive accepts only one argument --boot-drive accepteert slechts een argument
Btrfs file system is not supported Btrfs bestandssysteem wordt niet ondersteund
btrfs must be given a list of partitions btrfs moet een lijst met partities gegeven worden
btrfs must be given a mountpoint btrfs moet een aankoppelpunt gegeven worden
btrfs subvol requires specification of parent volume btrfs subvol vereist specificatie van ouder volume
btrfs subvolume requires a name btrfs subvolume vereist een naam
Cache needs to have a list of (fast) PVs specified Cache heeft een lijst met gespecificeerde (snelle) PV's nodig
Cache needs to have size specified Cache moet in grootte gespecificeerd zijn
Can't specify --port without --host. Kan --port niet specificeren zonder --host.
--chunksize and --metadatasize are for thin pools only --chunksize en --metadatasize zijn alleen bestemd voor thin pools
%(command)s command requires a single argument: %(argument)s %(command)s commando vereisr een enkel argument: %(argument)s
--default and --nobase cannot be used together --default en --nobase kunnen niet tegelijkertijd gebruikt worden