English Turkish
Bad integer value of setting Ayarda kötü tam sayı değeri
Setting is not of string type Ayar dizge türünde değil
Memory allocation error when setting Ayarlanırken bellek ayırma hatası
Setting is not of integer type Ayar tam sayı türünde değil
Memory allocation error Bellek ayırma hatası
Unknown setting Bilinmeyen ayar
Unknown error Bilinmeyen hata
Error: %s
Hata: %s
The command reads the password to be scored from the standard input.
Komut, puanlanacak parolayı standart girişten okur.
BAD PASSWORD: %s KÖTÜ PAROLA: %s
Bad integer value Kötü tam sayı değeri
Usage: %s <entropy-bits>
Kullanım: %s <entropi-bitleri>
Usage: %s [user]
Kullanım: %s [kullanıcı]
Fatal failure Ölümcül arıza
The password contains too few non-alphanumeric characters Parola alfasayısal olmayan çok az karakter içeriyor
The password contains too many same characters consecutively Parola aynı karakteri çok fazla arka arkaya içeriyor
The password contains more than %ld same characters consecutively Parola aynı karakterleri %ld'den çok arka arkaya içeriyor
The password contains too many characters of the same class consecutively Parola aynı sınıftan karakterleri çok fazla arka arkaya içeriyor
The password contains more than %ld characters of the same class consecutively Parola aynı sınıftan %ld'den fazla karakteri arka arkaya içeriyor
The password is a palindrome Parola bir palindromdur