English Turkish
The password contains less than %ld character classes Parola %ld'den az karakter sınıfı içeriyor
The password contains less than %ld digits Parola %ld'den az basamak içeriyor
The password contains less than %ld lowercase letters Parola %ld'den az küçük harf içeriyor
The password contains less than %ld non-alphanumeric characters Parola %ld'den az alfasayısal olmayan karakter içeriyor
The password contains less than %ld uppercase letters Parola %ld'den az büyük harf içeriyor
The password contains monotonic sequence longer than %ld characters Parola %ld karakterden uzun tekdüze dizi içeriyor
The password contains more than %ld characters of the same class consecutively Parola aynı sınıftan %ld'den fazla karakteri arka arkaya içeriyor
The password contains more than %ld same characters consecutively Parola aynı karakterleri %ld'den çok arka arkaya içeriyor
The password contains the user name in some form Parola kullanıcı adını bir biçimde içeriyor
The password contains too few digits Parola çok az basamak içeriyor
The password contains too few lowercase letters Parola çok az küçük harf içeriyor
The password contains too few non-alphanumeric characters Parola alfasayısal olmayan çok az karakter içeriyor
The password contains too few uppercase letters Parola çok az büyük harf içeriyor
The password contains too long of a monotonic character sequence Parola çok uzun tekdüze karakter dizisi içeriyor
The password contains too many characters of the same class consecutively Parola aynı sınıftan karakterleri çok fazla arka arkaya içeriyor
The password contains too many same characters consecutively Parola aynı karakteri çok fazla arka arkaya içeriyor
The password contains words from the real name of the user in some form Parola kullanıcının gerçek adını bir biçimde içeriyor
The password differs with case changes only Parola sadece büyük/küçük harf değişimiyle farklılık gösteriyor
The password does not contain enough character classes Parola yeterli karakter sınıfı içermiyor
The password fails the dictionary check Parola sözlük denetiminden geçemedi