English Albanian
The password is the same as the old one Fjalëkalimi është i njëjtë si i vjetri
The password is a palindrome Fjalëkalimi është një palindromë
The password is too similar to the old one Fjalëkalimi është i ngjashëm me të vjetrin
The password contains less than %ld digits Fjalëkalimi përmban më pak se %ld numra
The password contains too few digits Fjalëkalimi përmban shumë pak numra
The password contains less than %ld uppercase letters Fjalëkalimi përbam më pak se %ld shkronja të mëdha
The password contains less than %ld lowercase letters Fjalëkalimi përmban më pak se %ld shkronja të vogla
Fatal failure Dështim fatal