English Dutch
BAD PASSWORD: %s SLECHT WACHTWOORD: %s
Usage: %s [user]
Gebruik: %s [gebruiker]
The command reads the password to be scored from the standard input.
Het commando leest het wachtwoord in dat van de standaard input gemaakt moet worden.
Error: %s
Fout: %s
Could not obtain the password to be scored Kon het te maken wachtwoord niet verkrijgen
Password quality check failed:
%s
Wachtwoord kwaliteitscontrole mislukte:
%s
Usage: %s <entropy-bits>
Gebruik: %s <entropie-bits>
Warning: Value %ld is outside of the allowed entropy range, adjusting it.
Waarschuwing: waarde %ld valt buiten het toegestane entropiebereik, pas dit aan.
Memory allocation error when setting Geheugentoewijzingsfout tijdens het instellen
Memory allocation error Geheugentoewijzingsfout
The password is the same as the old one Het wachtwoord is gelijk aan het vorige
The password is a palindrome Het wachtwoord is een palindroom
The password differs with case changes only Het wachtwoord verschilt alleen in kastveranderingen
The password is too similar to the old one Het wachtwoord lijkt teveel op het vorige
The password contains the user name in some form Het wachtwoord bevat op een bepaalde manier de gebruikersnaam
The password contains words from the real name of the user in some form Het wachtwoord bevat op een bepaalde manier woorden van de echte naam van de gebruiker
The password contains forbidden words in some form Het wachtwoord bevat op een bepaalde manier verboden woorden
The password contains less than %ld digits Het wachtwoord is korter dan %ld tekens
The password contains too few digits Het wachtwoord bevat te weinig tekens
The password contains less than %ld uppercase letters Het wachtwoord bevat minder dan %ld hoofdletters