English Bulgarian
Warning: Value %ld is outside of the allowed entropy range, adjusting it.
Внимание: Стойността %ld е извън допустимия обхват на ентропията, настройвам я.
Password generation failed - required entropy too low for settings Генерирането на парола се провали - твърде ниска ентропия за тези настройки
Error: %s
Грешка: %s
Memory allocation error Грешка при заделяне на памет
Memory allocation error when setting Грешка при заделяне на памет при задаването
BAD PASSWORD: %s ГРЕШНА ПАРОЛА: %s
Bad integer value Грешна стойност на цяло число
Bad integer value of setting Грешна стойност на цяло число в настройките
The command reads the password to be scored from the standard input.
Командата оценява качеството на парола, въведена от стандартния вход.
The configuration file is malformed Конфигурационният файл е деформиран
No password supplied Не е зададена парола
Unknown setting Неизвестни настройки
Could not obtain the password to be scored Не мога да намеря парола за оценяване
Cannot obtain random numbers from the RNG device Не мога да получа случайни числа от RNG устройството
Unknown error Непозната грешка
Opening the configuration file failed Отварянето на конфигурационния файл се провали
The password is just rotated old one Паролата е като старата, само че е обърната
The password is a palindrome Паролата е палиндром
The password is shorter than %ld characters Паролата е по-къса от %ld знака
The password is the same as the old one Паролата е същата като старата