English Bulgarian
The password contains too few uppercase letters Паролата съдържа твърде малко големи букви
The password contains less than %ld lowercase letters Паролата съдържа по-малко от %ld малки букви
The password contains too few lowercase letters Паролата съдържа твърде малко малки букви
The password contains less than %ld non-alphanumeric characters Паролата съдържа по-малко от %ld специални знаци
The password contains too few non-alphanumeric characters Паролата съдържа твърде малко специални знаци
The password is shorter than %ld characters Паролата е по-къса от %ld знака
The password is too short Паролата е твърде къса
The password is just rotated old one Паролата е като старата, само че е обърната
The password contains less than %ld character classes Паролата съдържа по малко от %ld символни класа
The password does not contain enough character classes Паролата не съдържа достатъчно символни класове
The password contains more than %ld same characters consecutively Паролата съдържа повече от %ld еднакви последователни знака
The password contains too many same characters consecutively Паролата съдържа твърде много еднакви последователни знаци
The password contains more than %ld characters of the same class consecutively Паролата съдържа повече %ld поредни символи от един и същ тип
The password contains too many characters of the same class consecutively Паролата съдържа твърде много поредни символи от един и същ клас
The password contains monotonic sequence longer than %ld characters Паролата съдържа монотонна последователност по-дълга от %ld знака
The password contains too long of a monotonic character sequence Паролата съдържа твърде дълга монотонна последователност от знаци
No password supplied Не е зададена парола
Cannot obtain random numbers from the RNG device Не мога да получа случайни числа от RNG устройството
Password generation failed - required entropy too low for settings Генерирането на парола се провали - твърде ниска ентропия за тези настройки
The password fails the dictionary check Паролата не трябва да съществува в речника