English Catalan
<a href="imsettings-prefs:///%s">Preferences...</a> <a href="imsettings-prefs:///%s">Preferències...</a>
Application does not accept documents on command line L'aplicació no accepta documents en la línia d'ordres
<b>Input Method</b> <b>Mètode d'entrada</b>
Can't pass document URIs to a 'Type=Link' desktop entry No es poden passar els URI de documents a una entrada d'escriptori 'Type=Link'
Choose the input method to be used or disable the input method usage on the desktop Seleccioneu el mètode d'entrada a utilitzar o desactiveu els mètodes d'entrada en l'escriptori
_Close Tan_ca
Could not connect to the session manager No s'ha pogut connectar amb el gestor de sessió
Could not parse arguments: %s
No s'ha pogut analitzar sintàcticament els arguments: %s
Disable connection to session manager Inhabilita la connexió al gestor de sessió
, except %s , excepte per a les %s
, except %s and %s , excepte per a les %s i les %s
Failed to switch Input Method Ha fallat la commutació del mètode d'entrada
FILE FITXER
File is not a valid .desktop file El fitxer no és un fitxer .desktop vàlid
GTK+ applications aplicacions de GTK+
ID ID
IMSettings is disabled on the system. IMSettings es troba inhabilitat en el sistema.
Input Method Selector Eina de selecció del mètode d'entrada
label etiqueta
(legacy) (antic)