English Dutch
%s version %s - Copyright (C) 1997-2000 Red Hat, Inc.
%s versie %s - Copyright © 1997-2000 Red Hat, Inc.
This may be freely redistributed under the terms of the GNU Public License.
Dit mag vrijelijk worden verspreid onder voorwaarden van GNU Public License.
usage: %s [name]
gebruik: %s [name]
usage: %s <enable|disable|is-enabled> [name]
gebruik: %s <enable|disable|is-enabled> [naam]
usage: %s [--list] [--type <type>] [name]
gebruik: %s [--list] [--type <type>] [naam]
%s --add <name>
%s --add <naam>
%s --del <name>
%s --del <naam>
%s --override <name>
%s --override <naam>
%s [--level <levels>] [--type <type>] <name> %s
%s [--level <levels>] [--type <type>] <naam> %s

Note: This output shows SysV services only and does not include native
systemd services. SysV configuration data might be overridden by native
systemd configuration.


Opmerking: Deze output laat alleen SysV-services zien en bevat geen native
systemd-services. SysV-configuratiedata kan overschreven worden
door native-systemdconfiguratie.

If you want to list systemd services use 'systemctl list-unit-files'.
To see services enabled on particular target use
'systemctl list-dependencies [target]'.

Voor het bekijken van de systemd-services gebruik je 'systemctl list-unit-files'.
Voor het bekijken van de services die voor een bepaald doel aangezet zijn
gebruik je 'systemctl list-dependencies [doel]'.

service %s supports chkconfig, but is not referenced in any runlevel (run 'chkconfig --add %s')
service %s ondersteunt chkconfig, maar in geen enkel runlevel staat een verwijzing naar deze service (voer 'chkconfig --add %s' uit)
service %s does not support chkconfig
service %s ondersteunt chkconfig niet
error reading information on service %s: %s
fout bij lezen van informatie over service %s: %s
You do not have enough privileges to perform this operation.
Je hebt niet genoeg rechten om deze actie uit te voeren.
on aan
off uit
xinetd based services:
services gebaseerd op xinetd:
failed to open directory %s: %s
openen van map %s mislukt: %s
Note: Forwarding request to 'systemctl %s %s'.
Opmerking: Verzoek wordt doorgestuurd naar 'systemctl %s %s'.