The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
English Turkish
$ [command]#ksvalidator _/path/to/kickstart.ks_#
$ [command]#ksvalidator _/dosya/yolu/kickstart.ks_#
After installing the package, you can validate a Kickstart file using the following command: Paketi kurduktan sonra, aşağıdaki komutu kullanarak bir Kickstart dosyasını doğrulayabilirsiniz:
All Kickstart scripts and the log files of their execution are stored in the `/tmp` directory to assist with debugging installation issues. Tüm Kickstart betikleri ve bunların çalıştırılmasıyla ilgili günlük kaydı dosyaları, kurulum sorunlarının giderilmesine yardımcı olması için `/tmp` dizininde depolanır.
Automating the Installation with Kickstart Kickstart ile Kurulumu Otomatikleştirme
Create a Kickstart file. Bir Kickstart dosyası oluşturun.
Create boot media or configure a network boot (PXE) server which will be used to begin the installation. Önyükleme ortamı oluşturun veya kurulumu başlatmak için kullanılacak bir ağ önyükleme (PXE) sunucusu yapılandırın.
Creating a Kickstart File Kickstart Dosyası Oluşturma
# dnf install pykickstart
# dnf install pykickstart
For more information about this tool, see the `ksvalidator(1)` man page. Bu araç hakkında daha fazla bilgi için `ksvalidator(1)` kılavuz sayfasına bakın.
How to Perform a Kickstart Installation Kickstart Kurulumu Nasıl Gerçekleştirilir
Keep in mind that the validation tool has its limitations. The Kickstart file can be very complicated; [application]*ksvalidator* can make sure the syntax is correct and that the file does not include removed options, but it cannot guarantee the installation will be successful. It also does not attempt to validate the [command]#%pre#, [command]#%post# and [command]#%packages# sections of the Kickstart file. Doğrulama aracının bazı sınırlamaları olduğunu unutmayın. Kickstart dosyası çok karmaşık olabilir; [application]*ksvalidator* söz diziminin doğru olduğundan ve dosyanın kaldırılan seçenekleri içermediğinden emin olabilir, ancak kurulumun başarılı olacağını garanti edemez. Ayrıca Kickstart dosyasının [command]#%pre#, [command]#%post# ve [command]#%packages# bölümlerini doğrulamaya çalışmaz.
Kickstart installations can be performed using a local DVD, a local hard drive, or via NFS, FTP, HTTP, or HTTPS. Kickstart kurulumları yerel bir DVD, yerel bir sabit disk veya NFS, FTP, HTTP veya HTTPS aracılığıyla gerçekleştirilebilir.
Kickstart installations offer a means to automate the installation process, either partially or fully. Kickstart files contain answers to all questions normally asked by the installation program, such as what time zone do you want the system to use, how should the drives be partitioned or which packages should be installed. Providing a prepared Kickstart file when the installation begins therefore allows the you to perform the installation automatically, without need for any intervention from the user. This is especially useful when deploying {PRODUCT} on a large number of systems at once. Kickstart kurulumları, kurulum sürecini kısmen veya tamamen otomatikleştirmenin bir yolunu sunar. Kickstart dosyaları, sistemin hangi saat dilimini kullanmasını istediğiniz, disklerin nasıl bölümlendirilmesi veya hangi paketlerin kurulması gerektiği gibi normalde kurulum programı tarafından sorulan tüm soruların yanıtlarını içerir. Bu nedenle kurulum başladığında hazır bir Kickstart dosyası sağlamak, kullanıcının herhangi bir müdahalesine gerek kalmadan kurulumu otomatik olarak gerçekleştirmenizi sağlar. Bu, özellikle {PRODUCT}'yı aynı anda çok sayıda sisteme kurarken faydalıdır.
Lines starting with a pound sign (`#`) are treated as comments and are ignored. `#` işaretiyle başlayan satırlar yorum olarak kabul edilir ve yok sayılır.
Make the Kickstart file available on removable media, a hard drive, or a network location. Kickstart dosyasını çıkarılabilir ortamda, bir sabit diskte veya ağ konumunda kullanılabilir duruma getirin.
Making the Kickstart File Available Kickstart Dosyasını Kullanılabilir Yapma
Normally, a Kickstart file is copied to removable media or a hard drive, or made available on the network. Placing the file in a network location complements the usual approach to Kickstart installations, which is also network-based: the system is booted using a PXE server, the Kickstart file is downloaded from a network share, and software packages specified in the file are downloaded from remote repositories. Normalde, bir Kickstart dosyası çıkarılabilir ortama veya sabit diske kopyalanır veya ağda kullanılabilir duruma getirilir. Dosyayı bir ağ konumuna yerleştirmek, kendisi de ağ tabanlı olan Kickstart kurulumlarına yönelik olağan yaklaşımı tamamlar: sistem bir PXE sunucusu kullanılarak önyüklenir, Kickstart dosyası bir ağ paylaşım konumundan indirilir ve dosyada belirtilen yazılım paketleri uzak depolardan indirilir.
Omitting any required item results in the installation program prompting the user for an answer to the related item, just as the user would be prompted during a typical installation. Once the answer is given, the installation will continue. Note that if the system you are installing has no display, you will not be able to see the prompt, and the installation will appear to have failed. Gerekli herhangi bir ögenin atlanması durumunda, tıpkı normal bir kurulum sırasında kullanıcıdan isteneceği gibi, kurulum programında kullanıcıdan ilgili ögeye yanıt vermesi istenir. Yanıt verildikten sonra kurulum devam edecektir. Kurmakta olduğunuz sistemin ekranı yoksa, isteği göremeyeceğinizi ve kurulumun başarısız görüneceğini unutmayın.
On a *hard drive* connected to the installation system Kurulum sistemine bağlı bir *sabit disk*
On a *network share* reachable from the installation system Kurulum sisteminden erişilebilen bir *ağ paylaşım konumu*