The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
English Turkish
The [command]#%packages#, [command]#%pre# and [command]#%post# sections must end with [command]#%end#, otherwise the installation program will refuse the Kickstart file. The main command section has no special ending statement. [command]#%packages#, [command]#%pre# and [command]#%post# bölümleri [command]#%end# ile bitmelidir, aksi takdirde kurulum programı Kickstart dosyasını reddedecektir. Ana komut bölümünün özel bir bitiş ifadesi yoktur.
Omitting any required item results in the installation program prompting the user for an answer to the related item, just as the user would be prompted during a typical installation. Once the answer is given, the installation will continue. Note that if the system you are installing has no display, you will not be able to see the prompt, and the installation will appear to have failed. Gerekli herhangi bir ögenin atlanması durumunda, tıpkı normal bir kurulum sırasında kullanıcıdan isteneceği gibi, kurulum programında kullanıcıdan ilgili ögeye yanıt vermesi istenir. Yanıt verildikten sonra kurulum devam edecektir. Kurmakta olduğunuz sistemin ekranı yoksa, isteği göremeyeceğinizi ve kurulumun başarısız görüneceğini unutmayın.
Verifying the Kickstart File Kickstart Dosyasını Doğrulama
When creating or customizing your kickstart file, it is useful to verify that it is valid before attempting to use it in an installation. {PRODUCT} includes the [application]*ksvalidator* command line utility which can be used to do this. This tool is a part of the [package]*pykickstart* package. To install this package, execute the following command: Kickstart dosyanızı oluştururken veya özelleştirirken, onu bir kurulumda kullanmaya çalışmadan önce geçerli olduğunu doğrulamanız faydalı olacaktır. {PRODUCT}, bunu yapmak için kullanılabilecek [application]*ksvalidator* komut satırı yardımcı programını içermektedir. Bu araç, [package]*pykickstart* paketinin bir parçasıdır. Bu paketi kurmak için aşağıdaki komutu çalıştırın:
# dnf install pykickstart
# dnf install pykickstart
After installing the package, you can validate a Kickstart file using the following command: Paketi kurduktan sonra, aşağıdaki komutu kullanarak bir Kickstart dosyasını doğrulayabilirsiniz:
$ [command]#ksvalidator _/path/to/kickstart.ks_#
$ [command]#ksvalidator _/dosya/yolu/kickstart.ks_#
Replace _/path/to/kickstart.ks_ with the path to the Kickstart file you want to verify. _/dosya/yolu/kickstart.ks_ kısmını, doğrulamak istediğiniz Kickstart dosyasının yolu ile değiştirin.
For more information about this tool, see the `ksvalidator(1)` man page. Bu araç hakkında daha fazla bilgi için `ksvalidator(1)` kılavuz sayfasına bakın.
Keep in mind that the validation tool has its limitations. The Kickstart file can be very complicated; [application]*ksvalidator* can make sure the syntax is correct and that the file does not include removed options, but it cannot guarantee the installation will be successful. It also does not attempt to validate the [command]#%pre#, [command]#%post# and [command]#%packages# sections of the Kickstart file. Doğrulama aracının bazı sınırlamaları olduğunu unutmayın. Kickstart dosyası çok karmaşık olabilir; [application]*ksvalidator* söz diziminin doğru olduğundan ve dosyanın kaldırılan seçenekleri içermediğinden emin olabilir, ancak kurulumun başarılı olacağını garanti edemez. Ayrıca Kickstart dosyasının [command]#%pre#, [command]#%post# ve [command]#%packages# bölümlerini doğrulamaya çalışmaz.
Making the Kickstart File Available Kickstart Dosyasını Kullanılabilir Yapma
Once you create a Kickstart file, you can place it in one of the following locations: Bir Kickstart dosyası oluşturduğunuzda, onu aşağıdakilerden birine koyabilirsiniz:
On *removable media*, such as a DVD or USB flash drive connected to the installation system Kurulum sistemine bağlı DVD veya USB flash bellek gibi bir *çıkarılabilir ortam*
On a *hard drive* connected to the installation system Kurulum sistemine bağlı bir *sabit disk*
On a *network share* reachable from the installation system Kurulum sisteminden erişilebilen bir *ağ paylaşım konumu*
Normally, a Kickstart file is copied to removable media or a hard drive, or made available on the network. Placing the file in a network location complements the usual approach to Kickstart installations, which is also network-based: the system is booted using a PXE server, the Kickstart file is downloaded from a network share, and software packages specified in the file are downloaded from remote repositories. Normalde, bir Kickstart dosyası çıkarılabilir ortama veya sabit diske kopyalanır veya ağda kullanılabilir duruma getirilir. Dosyayı bir ağ konumuna yerleştirmek, kendisi de ağ tabanlı olan Kickstart kurulumlarına yönelik olağan yaklaşımı tamamlar: sistem bir PXE sunucusu kullanılarak önyüklenir, Kickstart dosyası bir ağ paylaşım konumundan indirilir ve dosyada belirtilen yazılım paketleri uzak depolardan indirilir.
xref:advanced/Network_based_Installations.adoc#chap-pxe-server-setup[Setting Up an Installation Server] offers some additional information about preparing for a network-based installation. xref:advanced/Network_based_Installations.adoc#chap-pxe-server-setup[Kurulum Sunucusu Ayarlama] bölümü, ağ tabanlı bir kuruluma hazırlanma hakkında bazı ek bilgiler sunmaktadır.
Starting the Kickstart Installation Kickstart Kurulumunu Başlatma
Once you have everything ready - you have created a valid Kickstart file and you have either local boot media or a PXE server available, you can start the Kickstart installation. You need to use the [option]#inst.ks=# boot option either in the boot menu (when booting from local media), or add this option to your PXE server configuration. For information about boot options used in Kickstart installations, see xref:advanced/Boot_Options.adoc#sect-boot-options-kickstart[Kickstart Boot Options]. Her şey hazır olduğunda, yani geçerli bir Kickstart dosyası oluşturduysanız ve yerel önyükleme ortamınız veya kullanılabilir bir PXE sunucunuz varsa, Kickstart kurulumunu başlatabilirsiniz. (Yerel ortamdan önyükleme yaparken) önyükleme menüsünde [option]#inst.ks=# önyükleme seçeneğini kullanmanız veya bu seçeneği PXE sunucusu yapılandırmanıza eklemeniz gerekir. Kickstart kurulumlarında kullanılan önyükleme seçenekleri hakkında bilgi için xref:advanced/Boot_Options.adoc#sect-boot-options-kickstart[Kickstart Önyükleme Seçenekleri] bölümüne bakın.