The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
English Turkish
Recommended Partitioning Scheme Tavsiye Edilen Bölümlendirme Düzeni
In most cases, at least the following mount points should always be created: Çoğu durumda, en azından aşağıdaki bağlama noktaları her zaman oluşturulmalıdır:
`/boot` - 500 MB `/boot` - 500 MB
This partition contains the operating system kernel, which allows {PRODUCT} to boot. It also contains other files used during the bootstrap process. Due to the limitations of most firmware, creating a separate, small standard partition for this directory is recommended. In most scenarios, a 500 MB `/boot` partition is adequate. Bu bölüm, {PRODUCT}'nın önyüklenmesini sağlayan işletim sistemi çekirdeğini içerir. Ayrıca, önyükleme işlemi sırasında kullanılan diğer dosyaları da içerir. Çoğu ürün yazılımının sınırlamaları nedeniyle bu dizin için ayrı, küçük bir standart bölüm oluşturulması tavsiye edilir. Çoğu durumda, 500 MB `/boot` bölümü yeterlidir.
If your system has a hardware RAID controller, be aware that some BIOS types do not support booting from it. In that case, the `/boot` partition must be created on a partition outside of the RAID array, such as on a separate hard drive. Sisteminizde bir donanımsal RAID denetleyicisi varsa, bazı BIOS türlerinin ondan önyükleme yapmayı desteklemediğini unutmayın. Bu durumda `/boot` bölümü, ayrı bir sabit disk gibi RAID dizisinin dışındaki bir bölümde oluşturulmalıdır.
Also note that the `/boot` directory can not be placed on a LVM logical volume or a Btrfs subvolume. Use a standard partition. Ayrıca `/boot` dizininin bir LVM mantıksal birimine veya bir Btrfs alt birimine yerleştirilemeyeceğini unutmayın. Standart bir bölüm kullanın.
`/` (root) - 10 GB `/` (kök) - 10 GB
This is where the root directory is located. The root directory is the top level of the directory structure. By default, all files are written to this partition unless a different partition is mounted in the path being written to (for example, `/boot` or `/home`). If you follow the recommended scheme described in this section, this will be the partition where most software packages will be installed. Kök dizinin bulunduğu yer burasıdır. Kök dizin, dizin yapısının en üst düzeyidir. Öntanımlı olarak, yazılan yola farklı bir bölüm bağlanmadıkça (örneğin, `/boot` veya `/home`) tüm dosyalar bu bölüme yazılır. Bu bölümde açıklanan tavsiye edilen düzeni takip ederseniz, çoğu yazılım paketinin kurulacağı bölüm burası olacaktır.
For a minimal installation, a 5 GB root partition will be sufficient. However, for most common installations which include extra packages and a graphical user interface, the root partition should be at least 10 GB; with 20 GB being sufficient for most common use cases. Asgari bir kurulum için 5 GB'lık bir kök bölümü yeterli olacaktır. Bununla birlikte, fazladan paketler ve bir grafiksel kullanıcı arayüzü içeren en yaygın kurulumlar için, kök bölüm en az 10 GB olmalıdır; 20 GB en yaygın kullanım durumları için yeterlidir.
The `/` mount point is the top of the Linux Filesystem Hierarchy, and is referred to as the _root file system_, or root. The `/root` directory, sometimes pronounced "pass:attributes[{blank}]_slash-root_pass:attributes[{blank}]", is the home directory for the `root` user. `/` bağlama noktası, Linux Dosya Sistemi Hiyerarşisinin en üstündedir ve _kök dosya sistemi_ veya kök olarak adlandırılır. Bazen "pass:attributes[{blank}]_slash-root_pass:attributes[{blank}]" olarak da telaffuz edilen `/root` dizini, `root` kullanıcısının ev dizinidir.
`/home` - at least 10 GB `/home` - en az 10 GB
To store user data separately from system data, create a dedicated mount point for the `/home` directory. This partition should be sized based on the amount of data that will be stored locally, number of users, and so on. This will allow you to upgrade or reinstall {PRODUCT} without erasing user data files. During the installation, a separate `/home` partition will be created if there are 50 GB or more free space for your {PRODUCT} installation. Kullanıcı verilerini sistem verilerinden ayrı olarak depolamak için, `/home` dizini için ayrı bir bağlama noktası oluşturun. Bu bölüm, yerel olarak depolanacak veri miktarına, kullanıcı sayısına vb. göre boyutlandırılmalıdır. Bu, kullanıcı veri dosyalarını silmeden {PRODUCT}'yı yükseltmenize veya yeniden kurmanıza olanak tanır. Kurulum sırasında, {PRODUCT} kurulumunuz için 50 GB veya daha fazla boş alan varsa ayrı bir `/home` bölümü oluşturulacaktır.
When using {PRODUCT} as a workstation for normal use with a graphical environment, this mount point should have the most disk space assigned to it, as it will likely hold the most data (user settings, images, videos, etc). {PRODUCT}'yı grafiksel bir ortamla normal kullanım için bir iş istasyonu olarak kullanırken, bu bağlama noktası büyük olasılıkla en fazla miktarda veriyi (kullanıcı ayarları, resimler, videolar, vb.) tutacağından, disk alanının çoğu ona atanmış olmalıdır.
swap - based on your system parameters takas - sistem parametrelerinize göre
Swap partitions support virtual memory; data is written to them when there is not enough RAM to store the data your system is processing. This partition's size is a function of system memory workload, not total system memory, and therefore is not equal to the total system memory size. Therefore, it is important to analyze what applications a system will be running and the load those applications will serve in order to determine the system memory workload. Application providers and developers should be able to provide some guidance. Takas bölümleri sanal belleği destekler; sisteminizin işlediği verileri depolamak için yeterli RAM olmadığında veriler onlara yazılır. Bu bölümün boyutu, toplam sistem belleğinin değil, sistem belleği iş yükünün bir işlevidir ve bu nedenle toplam sistem belleği boyutuna eşit değildir. Bu nedenle, sistem belleği iş yükünü belirlemek için bir sistemin hangi uygulamaları çalıştıracağını ve bu uygulamaların hizmet edeceği yükü değerlendirmek önemlidir. Uygulama sağlayıcıları ve geliştiricileri bu konuda bazı tavsiyelerde bulunabilirler.
When the system runs out of swap space, the kernel terminates processes as the system RAM memory is exhausted. Configuring too much swap space results in storage devices being allocated but idle and is a poor use of resources. Too much swap space can also hide memory leaks. The maximum size for a swap partition and other additional information can be found in the `mkswap(8)` man page. Sistemin takas alanı tükendiğinde çekirdek, sistem RAM belleğinin tamamı kullanıldığında işlemleri sonlandırır. Çok fazla takas alanı yapılandırmak, depolama aygıtlarının tahsis edilmesine, ancak boşta olmasına ve kaynakların yetersiz kullanımına neden olur. Çok fazla takas alanı, bellek sızıntılarını da gizleyebilir. Bir takas bölümü için azami boyut ve diğer ek bilgiler `mkswap(8)` kılavuz sayfasında bulunabilir.
The table below provides the recommended size of a swap partition depending on the amount of RAM in your system and whether you want sufficient memory for your system to hibernate. If you let the installation program partition your system automatically, the swap partition size will be established using these guidelines. Automatic partitioning setup assumes hibernation is not in use, and the maximum size of the swap partition is limited to 10% of the total size of the hard drive. If you want to set up enough swap space to allow for hibernation, or if you want to set the swap partition size to more than 10% of the system's storage space, you must edit the partitioning layout manually. Aşağıdaki tablo, sisteminizdeki RAM miktarına ve sisteminizin hazırda bekletme için yeterli belleğe sahip olmasını isteyip istemediğinize bağlı olarak bir takas bölümü için tavsiye edilen boyutu sağlamaktadır. Kurulum programının sisteminizi otomatik olarak bölümlendirmesine izin verirseniz, takas bölümünün boyutu bu yönergeler kullanılarak belirlenecektir. Otomatik bölümlendirme ayarları, hazırda bekletmenin kullanılmadığını varsayar ve takas bölümünün azami boyutu, sabit diskin toplam boyutunun %10'u ile sınırlıdır. Hazırda bekletmeye izin vermek için yeterli takas alanı ayarlamak veya takas bölümü boyutunu sistemin depolama alanının %10'undan fazlasına ayarlamak istiyorsanız, bölümlendirme düzenini elle düzenlemelisiniz.
Recommended System Swap Space Tavsiye Edilen Sistem Takas Alanı
|Amount of RAM in the system|Recommended swap space|Recommended swap space if allowing for hibernation
|less than 2 GB|2 times the amount of RAM|3 times the amount of RAM
|2 GB - 8 GB|Equal to the amount of RAM|2 times the amount of RAM
|8 GB - 64 GB|0.5 times the amount of RAM|1.5 times the amount of RAM
|more than 64 GB|workload dependent|hibernation not recommended
|Sistemdeki RAM miktarı|Tavsiye edilen takas alanı|Hazırda bekletmeye izin veriliyorsa tavsiye edilen takas alanı
|2 GB'den az|RAM miktarının 2 katı|RAM miktarının 3 katı
|2 GB - 8 GB|RAM miktarına eşit|RAM miktarının 2 katı
|8 GB - 64 GB|RAM miktarının yarısı|RAM miktarının 1 buçuk katı
|64 GB'den fazla|iş yüküne bağlı|hazırda bekletme tavsiye edilmez
At the border between each range listed above (for example, a system with 2 GB, 8 GB, or 64 GB of system RAM), discretion can be exercised with regard to chosen swap space and hibernation support. If your system resources allow for it, increasing the swap space may lead to better performance. Yukarıda listelenen her aralık arasındaki sınırda (örneğin, 2 GB, 8 GB, veya 64 GB RAM miktarına sahip bir sistem), seçilen takas alanı ve hazırda bekletme desteği konusunda takdir yetkisi kullanılabilir. Sistem kaynaklarınız buna izin veriyorsa, takas alanını artırmak daha iyi performans sağlayabilir.