English Czech
We want feedback Váš názor nás zajímá
indexterm:[feedback,contact information for this manual] If you find errors or have suggestions for improvement, we want your advice. Open an issue at {BZURL}. indexterm:[zpětná vazba,kontaktní informace pro příručku] Naleznete-li chyby nebo máte-li nápad na vylepšení, vaše rada nás zajímá. Otevřete hlášení o problému v {BZURL}.
In the issue: V hlášení:
Provide a short summary of the error or your suggestion in the `Issue Title` field. Poskytněte krátké shrnutí chyby nebo vašeho návrhu v poli `Issue Title`.
Copy the following template into the `Comment` field and give us the details of the error or suggestion as specifically as you can. If possible, include some surrounding text so we know where the error occurs or the suggestion fits. Zkopírujte následující šablonu do pole `Comment` a poskytněte nám podrobnosti o chybě nebo návrhu co nejkonkrétněji dokážete. Je-li to možné, přidejte i okolní text, abychom poznali, kde se chyba nachází nebo kam umístit váš návrh.
Document URL:
URL dokumentu:
Section name:
Název kapitoly:
Error or suggestion:
Chyba nebo návrh:
Additional information:
Další informace:
Click the btn:[Create Issue] button. Klepněte na tlačítko btn:[Create Issue].