The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
English Turkish
Installation Destination Kurulum Hedefi
The `Installation Destination` screen allows you to configure storage options - namely, which disks will be used as the installation target for your {PRODUCT} installation. At least one disk must always be selected for the installation to proceed. `Kurulum Hedefi` ekranı, depolama seçeneklerini - yani {PRODUCT} kurulumunuz için kurulum hedefi olarak kullanılacak diskleri yapılandırmanıza olanak tanımaktadır. Kurulumun devam edebilmesi için her zaman en az bir disk seçilmelidir.
For information about the theory and concepts behind disk partitioning in Linux, see xref:Installing_Using_Anaconda.adoc#sect-installation-gui-manual-partitioning-recommended[Recommended Partitioning Scheme]. Linux'ta disk bölümlendirmenin arkasındaki teori ve kavramlar hakkında bilgi için, xref:Installing_Using_Anaconda.adoc#sect-installation-gui-manual-partitioning-recommended[Tavsiye Edilen Bölümlendirme Düzeni] bölümüne bakın.
If you plan to use a disk which already contains some data - for example, if you want to shrink an existing Microsoft Windows partition and install {PRODUCT} as a second system or if you are upgrading a previous release of {PRODUCT}, make sure to back up any important data first. Manipulating partitions always carries a risk - if the process is interrupted or fails for any reason (installer error, hardware failure, power outage, etc.), any data already on the disk may become impossible to recover. Üzerinde veriler bulunan bir disk kullanmayı planlıyorsanız - örneğin, mevcut bir Microsoft Windows bölümünü küçültmek ve ikinci bir sistem olarak {PRODUCT} kurmak istiyorsanız veya önceki bir {PRODUCT} sürümünü yükseltiyorsanız, ilk olarak önemli verileri yedeklediğinizden emin olun. Bölümleri değiştirmek her zaman bir risk taşır - işlem yarıda kesilir veya herhangi bir nedenle başarısız olursa (kurucu hatası, donanım arızası, elektrik kesintisi vb.), diskte bulunan verilerin kurtarılması imkansız olabilir.
The Installation Destination screen. There are two local standard disks available Kurulum Hedefi ekranı. Kullanılabilir iki yerel standart disk var
anaconda/StorageSpoke.png anaconda/StorageSpoke.png
In the top part of the screen, all locally available storage devices (SATA, IDE and SCSI hard drives, USB flash drives, etc.) are displayed in the `Local Standard Disks` section. Local disks are detected when the installer starts - any storage devices connected after the installation has started will not be shown. Ekranın üst kısmında, yerel olarak kullanılabilir tüm depolama aygıtları (SATA, IDE ve SCSI sabit sürücüler, USB flash sürücüler vb.) `Yerel Standart Diskler` bölümünde görüntülenmektedir. Yerel diskler kurucu başlatıldığında algılanmaktadır - kurulum başladıktan sonra bağlanan depolama aygıtları gösterilmeyecektir.
If you need to configure additional local storage devices, select `I will configure partitioning` and press `Done` to move to xref:Installing_Using_Anaconda.adoc#sect-installation-gui-manual-partitioning[Manual Partitioning]. Then, connect any new hard drives you want to make available during the installation, and press the button marked by a circular arrow in the set of controls below the list of mount points on the left side of the screen. In the dialog window that opens, press `Rescan Disks` and wait until the scanning process completes. Then, press `OK` to return to xref:install/Installing_Using_Anaconda.adoc#sect-installation-gui-storage-partitioning[Installation Destination]; all detected disks including any new ones will be displayed in the `Local Standard Disks` section. Ek yerel depolama aygıtlarını yapılandırmanız gerekiyorsa, `Bölümlendirmeyi yapılandıracağım` seçeneğini seçin ve xref:Installing_Using_Anaconda.adoc#sect-installation-gui-manual-partitioning[Elle Bölümlendirme] bölümüne geçmek için `Bitti` düğmesine basın. Ardından, kurulum sırasında kullanılabilir olmasını istediğiniz yeni sabit sürücüleri bağlayın ve ekranın sol tarafındaki bağlama noktaları listesinin altındaki denetimler kümesinde dairesel bir okla işaretlenmiş düğmeye basın. Açılan iletişim penceresinde `Diskleri Yeniden Tara` düğmesine basın ve tarama işlemi tamamlanana kadar bekleyin. Ardından, xref:install/Installing_Using_Anaconda.adoc#sect-installation-gui-storage-partitioning[Kurulum Hedefi] bölümüne dönmek için `Tamam` düğmesine basın; yenileri de dahil olmak üzere algılanan tüm diskler `Yerel Standart Diskler` bölümünde görüntülenecektir.
The `Specialized & Network Disks` section below shows advanced network storage (such as iSCSI and FCoE disks) currently configured. When you first open this screen, no such devices will be displayed because they can not be automatically detected; to search for network storage devices, press `Add a disk` button and proceed with xref:Installing_Using_Anaconda.adoc#sect-installation-gui-installation-destination[Installation Destination - Specialized & Network Disks]. Any network storage you configure will then show up in the `Specialized & Network Disks` the same way local disks are shown above. Aşağıdaki `Özelleşmiş Diskler ve Ağ Diskleri` bölümü, yapılandırılmış olan gelişmiş ağ depolamasını (iSCSI ve FCoE diskleri gibi) göstermektedir. Bu ekranı ilk açtığınızda, otomatik olarak algılanamayacakları için böyle bir aygıt görüntülenmeyecektir; ağ depolama aygıtlarını aramak için `Disk ekle` düğmesine basın ve xref:Installing_Using_Anaconda.adoc#sect-installation-gui-installation-destination[Kurulum Hedefi - Özelleşmiş Diskler ve Ağ Diskleri] bölümü ile devam edin. Yapılandırdığınız tüm ağ depolama alanları, yerel disklerin yukarıda gösterildiği gibi `Özelleşmiş Diskler ve Ağ Diskleri` bölümünde görünecektir.
All storage devices which will be used to install {PRODUCT} have a black circle icon with a white check mark on them. Disks not marked by this icon will not be used during the installation - they will be ignored if you choose automatic partitioning, and they will not be available in manual partitioning. {PRODUCT} kurmak için kullanılacak tüm depolama aygıtları, üzerinde beyaz bir onay işareti bulunan siyah bir daire simgesine sahiptir. Bu simgeyle işaretlenmeyen diskler kurulum sırasında kullanılmayacaktır - otomatik bölümlendirmeyi seçerseniz yok sayılacaktır ve elle bölümlendirmede kullanılamayacaktır.
USB storage devices such as flash drives and external disks will be shown in the `Local Standard Disks` as well, and they will be available for selection the same way internal hard drives are. Make sure to *not* select any removable storage as installation targets unless you really want to do so. If you accidentally use a removable drive to install {PRODUCT} and then unplug it, your system will likely become unusable. Flash sürücüler ve harici diskler gibi USB depolama aygıtları da `Yerel Standart Diskler` bölümünde gösterilecek ve dahili sabit disklerle aynı şekilde seçilebileceklerdir. Gerçekten istemediğiniz sürece, kurulum hedefi olarak çıkarılabilir depolama alanı *seçmediğinizden* emin olun. {PRODUCT} kurmak için yanlışlıkla çıkarılabilir bir sürücü kullanır ve sonra onu çıkarırsanız, sisteminiz büyük olasılıkla kullanılamaz hale gelecektir.
Unselected and Selected Disk Seçili Olmayan ve Seçilen Disk
Disk selection in the Installation Destination screen. Two disks are displayed; only the one on the right side will be used Kurulum Hedefi ekranındaki disk seçimi. İki disk görüntülenmektedir; sadece sağ taraftaki kullanılacaktır
anaconda/StorageSpoke_Selected.png anaconda/StorageSpoke_Selected.png
After you select all disks you want to install {PRODUCT}, select one of the two options in the `Other Storage Options` section: {PRODUCT} kurmak istediğiniz tüm diskleri seçtikten sonra, `Diğer Depolama Seçenekleri` bölümündeki iki seçenekten birini seçin:
`Automatically configure partitioning` - If this option is selected, then after you press `Done` in the top left corner of the screen, the installer will determine the total amount of space on all selected disks, and it will create a _Logical Volume Management_ (LVM) layout suitable for your system. The specifics of this layout depend on whether your system uses BIOS or UEFI firmware, the total amount of free space on your disks, and the amount of RAM on your system (which determines the size of your swap space). `Bölümlendirmeyi otomatik olarak yapılandır` - Bu seçenek seçilirse, ekranın sol üst köşesinde `Bitti` düğmesine bastıktan sonra, kurucu seçilen tüm disklerdeki toplam alan miktarını belirleyecek ve sisteminize uygun bir `Mantıksal Birim Yönetimi_ (LVM) yerleşimi oluşturacaktır. Bu yerleşimin özellikleri, sisteminizin BIOS veya UEFI ürün yazılımı kullanmasına, disklerinizdeki toplam boş alan miktarına ve sisteminizdeki RAM miktarına (takas alanınızın boyutunu belirler) bağlıdır.
With automatic partitioning, you can also select the `I would like to make additional space available` option below. Use this option if you want to reclaim space from an existing partitioning layout - for example, if a disk you want to use already contains a different operating system, and you want to make this system's partitions smaller to allow more room for {PRODUCT}. The `Reclaim space` dialog which opens if this option is selected is described later in this section. Otomatik bölümlendirme ile birlikte, aşağıdaki `Ek alan sağlamak istiyorum` seçeneğini de seçebilirsiniz. Varolan bir bölümlendirme yerleşiminden alan kazanmak istiyorsanız, örneğin, kullanmak istediğiniz bir diskte zaten farklı bir işletim sistemi varsa ve {PRODUCT} için daha fazla alana yer açmak amacıyla bu sistemin bölümlerini daha küçük hale getirmek istiyorsanız, bu seçeneği kullanın. Bu seçenek belirlenirse açılan `Disk alanı kazan` iletişim penceresi bu bölümün ilerleyen kısımlarında açıklanmaktadır.
`I will configure partitioning` - Select this option and press `Done` in the top left corner of the screen to configure your system's partitioning layout manually. This requires some knowledge of the theory behind disk partitions and related concepts, but gives you full control over the way the system will be installed. For instructions for manual partitioning, see xref:Installing_Using_Anaconda.adoc#sect-installation-gui-manual-partitioning[Manual Partitioning]. `Bölümlendirmeyi yapılandıracağım` - Sisteminizin bölümlendirme yerleşimini elle yapılandırmak için bu seçeneği seçin ve ekranın sol üst köşesindeki `Bitti` düğmesine basın. Bu, disk bölümlerinin ve ilgili kavramların arkasındaki teori hakkında biraz bilgi gerektirir, ancak sistemin nasıl kurulacağı üzerinde tam denetim sağlamaktadır. Elle bölümlendirme talimatları için xref:Installing_Using_Anaconda.adoc#sect-installation-gui-manual-partitioning[Elle Bölümlendirme] bölümüne bakın.
Additionally, you can select `Encrypt my data`pass:attributes[{blank}]; this will encrypt all partitions except the ones needed to boot the system (such as `/boot`) using _Linux Unified Key Setup_ (LUKS). Encrypting your hard drive is recommended. For detailed information about LUKS encryption, see the [citetitle]_{PRODUCT} Security{nbsp}Guide_, available at link:++https://docs.fedoraproject.org/++[]. Ayrıca, `Verilerimi şifrele`pass:attributes[{blank}] seçeneğini de seçebilirsiniz; bu, _Linux Unified Key Setup_ (LUKS) kullanarak sistemi önyüklemek için gerekli olanlar (`/boot` gibi) dışındaki tüm bölümleri şifreleyecektir. Sabit sürücünüzü şifrelemeniz önerilir. LUKS şifrelemesi hakkında ayrıntılı bilgi için, link:++https://docs.fedoraproject.org/++[] adresindeki [citetitle]_{PRODUCT} Güvenlik{nbsp}Kılavuzuna bakın.
If you lose the LUKS passphrase, any encrypted partitions and the data on them will become completely inaccessible. There is no way to recover a lost passphrase. However, if you perform a Kickstart installation, you can save encryption passphrases and create backup encryption passphrases during the installation. See xref:advanced/Kickstart_Installations.adoc#chap-kickstart-installations[Automating the Installation with Kickstart] for information about Kickstart installations. LUKS parolasını kaybederseniz, şifrelenmiş bölümler ve üzerlerindeki veriler tamamen erişilemez hale gelecektir. Kayıp bir parolayı kurtarmanın bir yolu yoktur. Ancak, bir Kickstart kurulumu gerçekleştirirseniz, kurulum sırasında şifreleme parolalarını kaydedebilir ve yedek şifreleme parolaları oluşturabilirsiniz. Kickstart kurulumları hakkında bilgi için xref:advanced/Kickstart_Installations.adoc#chap-kickstart-installations[Kickstart ile Kurulumu Otomatikleştirme] bölümüne bakın.