English Turkish
Language Support Dil Desteği
The `Language Support` screen allows you to configure language settings for your system. The default language is determined by your selection in xref:Installing_Using_Anaconda.adoc#sect-installation-gui-welcome[Welcome Screen and Language Selection] and support for this language can not be removed. You can only add additional languages, which will be available on the installed system - not during the installation. `Dil Desteği` ekranı, sisteminiz için dil ayarlarını yapılandırmanıza olanak tanımaktadır. Öntanımlı dil, xref:Installing_Using_Anaconda.adoc#sect-installation-gui-welcome[Hoş Geldiniz Ekranı ve Dil Seçimi] bölümündeki seçiminiz tarafından belirlenir ve bu dil için destek kaldırılamaz. Sadece ek diller ekleyebilirsiniz, bunlar kurulu sistemde kullanılabilir olacaktır, kurulum sırasında değil.
If you want to change the default language, or the language used during the installation, you must reboot your system, start the installer again, and select a different language in xref:Installing_Using_Anaconda.adoc#sect-installation-gui-welcome[Welcome Screen and Language Selection]. Öntanımlı dili veya kurulum sırasında kullanılan dili değiştirmek isterseniz, sisteminizi ve ardından kurucuyu yeniden başlatmanız ve xref:Installing_Using_Anaconda.adoc#sect-installation-gui-welcome[Hoş Geldiniz Ekranı ve Dil Seçimi] bölümünde farklı bir dil seçmeniz gerekmektedir.
Adding support for another language does not automatically configure the corresponding keyboard layout. Layouts are a separate setting configured in xref:Installing_Using_Anaconda.adoc#sect-installation-gui-keyboard-layout[Keyboard Layout]. Başka bir dil için destek eklemek, karşılık gelen klavye düzenini otomatik olarak yapılandırmaz. Düzenler, xref:Installing_Using_Anaconda.adoc#sect-installation-gui-keyboard-layout[Klavye Düzeni] bölümünde yapılandırılan ayrı bir ayardır.
The language configuration screen. The left side shows that at least one variant of English and French have been selected; the right column shows that French (France) and French (Canada) are selected in the currently highlighted French group. Dil yapılandırma ekranı. Sol taraf İngilizce ve Fransızca'nın en az bir çeşidinin seçildiğini göstermektedir; sağdaki sütun, şu anda vurgulanan Fransızca grubunda Fransızca (Fransa) ve Fransızca (Kanada) dillerinin seçildiğini göstermektedir.
anaconda/LangSupportSpoke.png anaconda/LangSupportSpoke.png
The left panel contains a list of available language groups such as `English` or `Bulgarian`. If at least one language from a group is selected, a check mark will be displayed next to the group, and the list entry will be highlighted. This allows you to easily see which languages you have configured support for. Sol panel `İngilizce` veya `Bulgarca` gibi kullanılabilir dil gruplarının bir listesini içermektedir. Bir gruptan en az bir dil seçilirse, grubun yanında bir onay işareti görüntülenir ve liste ögesi vurgulanır. Bu, hangi diller için destekleri yapılandırdığınızı kolayca görmenizi sağlar.
To add support for one or more additional languages, click a group in the left panel, and then select one or more regional variations in the right panel using check boxes next to list entries. Repeat this process for all languages you want to install support for. Bir veya daha fazla ilave dil desteği eklemek için sol panelde bir gruba tıklayın ve ardından liste ögelerinin yanındaki onay kutularını kullanarak sağ panelde bir veya daha fazla bölgesel çeşidini seçin. Desteğini kurmak istediğiniz tüm diller için bu işlemi tekrarlayın.
Enabling support for some languages (typically languages which use non-Latin script) will install additional packages - for example, enabling support for one or more languages from the `Arabic` group will also install the `arabic-support` package group. For more information about packages, see xref:Installing_Using_Anaconda.adoc#sect-installation-gui-software-selection[Software Selection]. Bazı diller için desteği etkinleştirmek (genellikle Latin alfabesinden başka bir alfabe kullanan diller) ek paketler kuracaktır - örneğin, `Arapça` grubundan bir veya daha fazla dil desteğinin etkinleştirilmesi, `arabic-support` paket grubunu da kuracaktır. Paketler hakkında daha fazla bilgi için, xref:Installing_Using_Anaconda.adoc#sect-installation-gui-software-selection[Yazılım Seçimi] bölümüne bakın.
Once you have made your selections, click `Done` in the top left corner to return to xref:Installing_Using_Anaconda.adoc#sect-installation-gui-installation-summary[Installation Summary]. Seçimlerinizi yaptıktan sonra, xref:Installing_Using_Anaconda.adoc#sect-installation-gui-installation-summary[Kurulum Özetine] dönmek için sol üst köşedeki `Bitti` düğmesine tıklayın.