English Swedish
Issue tags Ärendeetiketter
Issue priorities Ärendeprioriteter
**budget**: Big-picture budget issues
**budget**: Övergripande budgetärenden
**code-of-conduct**:
**code-of-conduct**:
**Coming up**: The ticket is lower priority.
*Coming up**: Ärendet har lägre prioritet.
**documentation**
**documentation**
**elections**
**elections**
**events**
**events**
The Fedora Council uses a https://pagure.io/Fedora-Council/tickets/issues[ticket queue] to track decisions and other work. When opening a ticket to request a decision from the Council, please describe the issue in detail but have an explicit question (or better, a proposal) to decide on. If you are looking to start a discussion, consider posting to the https://lists.fedoraproject.org/archives/list/council-discuss@lists.fedoraproject.org/[council-discuss mailing list] first. Fedorarådet använder en https://pagure.io/Fedora-Council/tickets/issues[ärendekö] för att följa beslut och annat arbete. När du öppnar ett ärende för att begära ett beslut av rådet, beskriv då ärendet i detalj men ha en uttrycklig fråga (eller ännu bättre, ett förslag) att besluta om. Om du vill inleda en diskussion, överväg att skriva till https://lists.fedoraproject.org/archives/list/council-discuss@lists.fedoraproject.org/[sändlistan council-discuss] först.
Currently, the Council uses the following priorities for tickets: För närvarande använder rådet följande prioriteter för ärenden:
**hackfests**
**hackfests**
**mindshare**: Related to the Fedora Mindshare Committee
**mindshare**: Kopplat till Fedoras Mindshare-kommitté
When a vote is called for, the **ticket-vote** tag should be applied. Council members should vote by leaving a comment of +1 (in favor), 0 (abstain/no opinion/weakly opposed), or -1 (opposed). If multiple proposals or multiple versions of a proposal have been made, please indicate which the vote applies to. Council members can provide additional context explaining their vote, but should still indicate explictly which of +1, 0, or -1 applies. När en omröstning behövs skall etiketten **ticket-vote** sättas. Rådsmedlemmar skall rösta genom att lämna en kommentar +1 (för), 0 (avstår/ingen åsikt/svagt emot) eller -1 (emot). Om flera förslag eller flera versioner av ett förslag har gjorts, indikera då vilket rösten avser. Rådsmedlemmar kan ge ytterligare information som förklarar sin röst, men skall ändi indikera explicit vilket av +1, 0 eller -1 som gäller.
**Needs Review** (default): The ticket needs to be triaged.
**Needs Review (standard): Ärendet behöver triageras.
**Next Meeting**: The ticket should be addressed in the next meeting.
**Next Meeting**: Ärendet bör behandlas på nästa möte.
**objectives**
**objectives**
**OMG Urgent!!!1**: The ticket should be acted on asynchronously as soon as possible.
**OMG Urgent!!!1**: Ärendet bör hanteras asynkront så snart som möjligt.
**policies**
**policies**
Policies for voting and approval are covered xref:index#_making_decisions[elsewhere]. Policyer för omröstningar och godkännanden täcks xref:index#_making_decisions[annorstädes].
The Council uses tags to indicate the topic of issues. Mutliple tags should be applied when appropriate. Rådet använder etiketter för att indikera ärendes områden. Flera etiketter bör sättas när det är motiverat.