English Albanian
it is based on your username kjo është bazuar në emrin e përdoruesit tuaj
it is based upon your password entry kjo është bazuar në fjalëkalimin që ju keni dhënë
it is derived from your password entry kjo është përftuar nga fjalëkalimi që ju keni dhënë
it is derivable from your password entry kjo u përfitua nga fjalëkalimi që ju keni dhënë
it's derivable from your password entry kjo u përfitua nga fjalëkalimi që ju keni dhënë
you are not registered in the password file ju nuk jeni regjistruar në skedarin e fjalëkalimit
it is WAY too short kjo është JASHTËZAKONISHT shumë e shkurtër
it is too short kjo është shumë e shkurtër
it does not contain enough DIFFERENT characters nuk përmban mjaftueshëm karaktere të NDRYSHME
it is all whitespace është e gjitha hapësirë e bardhë
it is too simplistic/systematic është shumë i thjeshtë/ sistematik
it looks like a National Insurance number. ngjan sikur është numër Sigurimi Kombëtar.
it is based on a dictionary word është bazuar në një fjalë në fjalor
it is based on a (reversed) dictionary word është bazuar në një fjalë (mbrapsht) në fjalor
error loading dictionary gabim në ngarkimin e fjalorit