English Swedish
authselect-profiles(5) authselect-profiles(5)
NAME NAMN
authselect-profiles - how to extend authselect profiles. authselect-profiles - hur man utökar authselect-profiler.
DESCRIPTION BESKRIVNING
This manual page explains how are authselect profiles organized and how to create new profiles. Denna manualsida beskriver hur authselect-profiler är organiserade och hur man skapar nya profiler.
PROFILE DIRECTORIES PROFILKATALOGER
Profiles can be found in one of three directories. Profiler kan finnas i en av tre kataloger.
*{AUTHSELECT_PROFILE_DIR}* *{AUTHSELECT_PROFILE_DIR}*
Read-only directory containing profiles shipped together with authselect. Endast läsbar katalog som innehåller profiler som levereras tillsammans med authselect.
*{AUTHSELECT_VENDOR_DIR}* *{AUTHSELECT_VENDOR_DIR}*
Read-only directory for vendor-specific profiles that can override the ones in _default_ directory. Endast läsbar katalog för leverantörsspecifika profiler som kan åsidosätta dem i standardkatalogen.
*{AUTHSELECT_CUSTOM_DIR}* *{AUTHSELECT_CUSTOM_DIR}*
Place for administrator-defined profiles. Plats för administratördefinierade profiler.
PROFILE FILES PROFILFILER
Each profile consists of one or more of these files which provide a mandatory profile description and describe the changes that are done to the system. Varje profil består av en eller flera av dessa filer som tillhandahåller obligatorisk profilbeskrivning och beskriver ändringarna som görs av systemet.
*README* *README*
Description of the profile. The first line must be a name of the profile. Beskrivning av profilen. Den första raden måste vara ett namn på profilen.
*system-auth* *system-auth*
PAM stack that is included from nearly all individual service configuration files. PAM-stacken som inkluderas från nästan alla individuella tjänstekonfigurationsfiler.
*password-auth*, *smartcard-auth*, *fingerprint-auth* *password-auth*, *smartcard-auth*, *fingerprint-auth*