Translation status

226 Strings 100% Translate
6,299 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
setroubleshoot GPL-2.0

Translation Information

Project website pagure.io/setroubleshoot
Mailing list for translators trans@lists.fedoraproject.org
Project maintainers User avatar plautrba User avatar vmojzis
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v2.0 or later
Source code repository local:
Repository branch master
Last remote commit Added translation using Weblate (Sinhala) 7003938
User avatar helabasa authored 23 hours ago
Weblate repository https://translate.fedoraproject.org/git/setroubleshoot/plugins/
Filemask plugins/po/*.po
Translation file plugins/po/sv.po
User avatar goeran

Translation changed

setroubleshoot / pluginsSwedish


SELinux denied an operation requested by wine-preloader, a program used
to run Windows applications under Linux. This program is known to use
an unsafe operation on system memory but so are a number of
malware/exploit programs which masquerade as wine. If you were
attempting to run a Windows program your only choices are to allow this
operation and reduce your system security against such malware or to
refrain from running Windows applications under Linux. If you were not
attempting to run a Windows application this indicates you are likely
being attacked by some for of malware or program trying to exploit your
system for nefarious purposes.

Please refer to

http://wiki.winehq.org/PreloaderPageZeroProblem

Which outlines the other problems wine encounters due to its unsafe use
of memory and solutions to those problems.


SELinux nekade en åtgärd begärd av wine-preloader, ett program som används
för att köra Windowsprogram under Linux. Detta program är känt för att
använda en osäker operation på systemminnet men det är också ett antal
skade-/intrångsprogram som låtsas vara wine. Om du försökte köra ett
Windowsprogram har du inget annat val än att tillåta denna operation och
minska ditt systems skydd måot sådana skadeprogram, eller att avstå från
att köra Windowsprogram under Linux. Om du inte försökte köra ett
Windowsprogram indikerar detta att du förmodligen är under attack av något
slags skadeprogram eller program som försöker utnyttja ditt system för
otrevliga syften.

Se

http://wiki.winehq.org/PreloaderPageZeroProblem

som skisserar de andra problemen wine stöter på på grund av dess osäkra
användning av minne och lösningar på dessa problem.

6 months ago
User avatar goeran

Translation changed

setroubleshoot / pluginsSwedish


SELinux denied an operation requested by $SOURCE, a program used
to alter video hardware state. This program is known to use
an unsafe operation on system memory but so are a number of
malware/exploit programs which masquerade as vbetool. This tool is used to
reset video state when a machine resumes from a suspend. If your machine
is not resuming properly your only choice is to allow this
operation and reduce your system security against such malware.


SELinux nekade en åtgärd begärd av $SOURCE, ett program använt för att
ändra videohårdvarans tillstånd. Detta program är känt för att
använda en osäker operation på systemminnet men det är också ett antal
skade-/intrångsprogram som låtsas vara vbetool. Detta verktyg används
för att återställa videotillståndet när en maskin återgår från
viloläge. Om din maskin inte återgår som den skall har du inget annat
val än att att tillåta denna operation och reducera ditt systems skydd
mot sådana skadeprogram.

6 months ago
User avatar goeran

Translation changed

setroubleshoot / pluginsSwedish

you need to diagnose why your system is running out of system resources and fix the problem.

According to /usr/include/linux/capability.h, sys_resource is required to:

/* Override resource limits. Set resource limits. */
/* Override quota limits. */
/* Override reserved space on ext2 filesystem */
/* Modify data journaling mode on ext3 filesystem (uses journaling
resources) */
/* NOTE: ext2 honors fsuid when checking for resource overrides, so
you can override using fsuid too */
/* Override size restrictions on IPC message queues */
/* Allow more than 64hz interrupts from the real-time clock */
/* Override max number of consoles on console allocation */
/* Override max number of keymaps */
du behöver diagnostisera varför ditt system får slut på systemresurser och rätta problemet.

Enligt /usr/include/linux/capability.h behövs sys_resource för att:

/* Åsidosätta resursbegränsningar. Sätta resursbegränsningar. */
/* Åsidosätta kvotgränser. */
/* Åsidosätta reserverat utrymme på ext2-filsystem */
/* Ändra datajournalläge på ext3-filsystem (använder
journalresurser) */
/* OBS: ext2 tar hänsyn till fsuid när den kontrollerar åsidosättandet av
resurser, så duman kan åsidosätta fsuid också */
/* Åsidosätta storleksbegränsningar på IPC-meddelandeköer */
/* Tillåta mer än 64 Hz avbrott från realtidsklockan */
/* Åsidosätta maxantalet konsoler vid konsolallokering */
/* Åsidosätta maxantalet tangenbordsbindningar */
6 months ago
User avatar goeran

Translation changed

setroubleshoot / pluginsSwedish


SELinux has prevented $SOURCE from loading a kernel module.
All confined programs that need to load kernel modules should have already had policy
written for them. If a compromised application
tries to modify the kernel this AVC will be generated. This is a serious
issue. Your system may very well be compromised.

SELinux har hindrat $SOURCE från att läsa in en kärnmodul.
Alla begränsade program som behöver läsa in kärnmoduler skall redan ha policy
skriven för sig. Om ett komprometterat program
försöker ändra kärnan kommer denna AVC genereras. Detta är en allvarlig
sak. Ditt system kan mycket väl vara komprometterat.
6 months ago
User avatar goeran

Translation changed

setroubleshoot / pluginsSwedish

you need to modify the sandbox type. sandbox_web_t or sandbox_net_t.
For example:
sandbox -X -t sandbox_net_t $SOURCE_PATH
Please read 'sandbox' man page for more details.
du behöver ändra sandlådetypen. sandbox_web_t eller sandbox_net_t.
Till exempel:
sandbox -X -t sandbox_net_t $SOURCE_PATH
Läs manualsidan ”sandbox” för fler detaljer.
6 months ago
User avatar goeran

Translation changed

setroubleshoot / pluginsSwedish

you can run restorecon. The access attempt may have been stopped due to insufficient permissions to access a parent directory in which case try to change the following command accordingly.
kan du köra restorecon. Åtkomstförsöket kan ha stoppats på grund av otillräckliga rättigheter för att komma åt en föräldrakatalog. Försök i så fall ändra följande kommando i enlighet med det.
6 months ago
User avatar goeran

Translation changed

setroubleshoot / pluginsSwedish

you need to use a different command. You are not allowed to preserve the SELinux context on the target file system.
du behöver använda ett annat kommando. Du har inte tillåtelse att bevara SELinux-kontexten på målfilsystemet.
6 months ago
User avatar goeran

Translation changed

setroubleshoot / pluginsSwedishSELinux has denied $SOURCE "$ACCESS" access to device $TARGET_PATH.
$TARGET_PATH is mislabeled, this device has the default label of the /dev directory, which should not
happen. All Character and/or Block Devices should have a label.

You can attempt to change the label of the file using

restorecon -v '$TARGET_PATH'.

If this device remains labeled device_t, then this is a bug in SELinux policy.

Please file a bug report.

If you look at the other similar devices labels, ls -lZ /dev/SIMILAR, and find a type that would work for $TARGET_PATH,
you can use chcon -t SIMILAR_TYPE '$TARGET_PATH', If this fixes the problem, you can make this permanent by executing
semanage fcontext -a -t SIMILAR_TYPE '$FIX_TARGET_PATH'

If the restorecon changes the context, this indicates that the application that created the device, created it without
using SELinux APIs. If you can figure out which application created the device, please file a bug report against this application.SELinux har nekat $SOURCE "$ACCESS"-åtkomst till enheten $TARGET_PATH.
$TARGET_PATH är felmärkt, denna enhet har standardetiketten för katalogen /dev, och så skall det inte
vara. Alla tecken- och/eller blockenheter skall ha en etikett.

Du kan försöka att ändra etiketten på filen genom att använda

restorecon -v '$TARGET_PATH'.

Om denna enhet fortsätter vara märkt device_t, så är detta ett fel i SELinux-policyn.

Skicka gärna en felrapport.

Om du tittar på andra liknande enhetsetiketter, ls -lZ /dev/LIKNANDE, och hittar en typ som skulle fungera för $TARGET_PATH,
kan du använda chcon -t LIKNANDE_TYP '$TARGET_PATH', Om detta rättar problemet, kan du göra detta permanent genom att köra
semanage fcontext -a -t LIKNANDE_TYP '$FIX_TARGET_PATH'

Om restorecon ändrar kontexten, kan detta indikera att programmet som skapade enheten, skapade den utan
att använda SELinux API:er. Om du kan lista ut vilket program som skapade enheten, skicka då gärna en felrapport
mot detta program.

6 months ago
User avatar goeran

Translation changed

setroubleshoot / pluginsSwedish


Turn on full auditing
# auditctl -w /etc/shadow -p w
Try to recreate AVC. Then execute
# ausearch -m avc -ts recent
If you see PATH record check ownership/permissions on file, and fix it,
otherwise report as a bugzilla.

Slå på fullständig granskning
# auditctl -w /etc/shadow -p w
Försök att återskapa AVC:n. Kör sedan
# ausearch -m avc -ts recent
Om du ser en PATH-post konstrollera ägaren/rättigheterna på filen, och rätta dem,
annars rapportera som en bugzilla.
6 months ago
User avatar goeran

Translation changed

setroubleshoot / pluginsSwedish


You can generate a local policy module to allow this
access - see <a href="http://docs.fedoraproject.org/selinux-faq-fc5/#id2961385">FAQ</a>

Please file a bug report.

Du kan generera en lokal policy för att tillåta denna
åtkomst - se <a href="http://docs.fedoraproject.org/selinux-faq-fc5/#id2961385">FAQ</a>

Skicka gärna en felrapport.
6 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 226 6,299 42,207
Translated 100% 226 6,299 42,207
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 1% 3 76 471

Last activity

Last change Sept. 2, 2020, 12:46 p.m.
Last author Göran Uddeborg

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity