Translation status

52 Strings 100% Translate
416 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
master GPL-2.0
rhel7-branch This component is linked to the oscap-anaconda-addon/master repository. GPL-2.0

Translation Information

Project website www.open-scap.org/tools/oscap-anaconda-addon
Mailing list for translators trans@lists.fedoraproject.org
Project maintainers User avatar matyc
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v2.0 or later
Source code repository https://github.com/OpenSCAP/oscap-anaconda-addon-l10n
Repository branch master
Last remote commit Merge pull request #7 from weblate/weblate-oscap-anaconda-addon-master fd4c625
User avatar matyc authored 2 weeks ago
Weblate repository https://translate.fedoraproject.org/git/oscap-anaconda-addon/master/
Filemask rhel8-branch/*.po
Translation file rhel8-branch/pl.po
service '%s' has been added to the list of services to be removed from the firewall
dodano usługę „%s” do listy usług do usunięcia z  zapory sieciowej
5 months ago
SECURITY POLICY
POLITYKAZASADY BEZPIECZEŃSTWA
5 months ago
There was an error fetching and loading the security content:
%s
The installation should be aborted. Do you wish to continue anyway?
Wystąpił błąd podczas pobierania i  wczytywania treści bezpieczeństwa:
%s
Instalacja powinna zostać przerwana. Kontynuować mimo to?
5 months ago
Changes that were done or need to be done:
Wprowadzone zmiany i  zmiany, które muszą zostać wprowadzone:
5 months ago
Everything okay
Wszystko jest w  porządku
5 months ago
Error fetching and loading content
Błąd podczas pobierania i  wczytywania treści
5 months ago
Network error encountered when fetching data. Please check that network is setup and working.
Wystąpił błąd sieci podczas pobierania danych. Proszę sprawdzić, czy sieć została ustawiona i  działa poprawnie.
5 months ago
root password is too short, a longer one with at least %d characters is required
hasło roota jest za krótkie, wymagane jest dłuższe z  co najmniej %d znakami
5 months ago
{0} must be on a separate partition or logical volume and has to be created in the partitioning layout before installation can occur with a security profile
{0} musi być na oddzielnej partycji lub woluminie logicznym i  musi być utworzone w  układzie partycjonowania, zanim można przeprowadzić instalację za pomocą profilu bezpieczeństwa
5 months ago
New contributor 5 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 52 416 2,500
Translated 100% 52 416 2,500
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change Sept. 6, 2020, 10:57 a.m.
Last author Piotr Drąg

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity