Translation status

1,749 Strings 30% Translate
15,803 Words 20%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
virt-v2v-docs-master This component is linked to the libguestfs/virt-v2v-master repository. This translation does not yet exist. LGPL-2.1 0%
libguestfs-docs-master This component is linked to the libguestfs/libguestfs-master repository. This translation does not yet exist. LGPL-2.1 0%
virt-v2v-master LGPL-2.1 1% 520 6,101

Translation Information

Project website https://libguestfs.org/
Mailing list for translators trans@lists.fedoraproject.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU Lesser General Public License v2.1 or later
Repository https://github.com/libguestfs/libguestfs
Repository branch master
Last remote commit build: fix includedir in uninstalled libguestfs.pc dbfab7d3b
User avatar ptoscano authored 8 days ago
Repository containing Weblate translations https://translate.fedoraproject.org/git/libguestfs/libguestfs-master/
Filemaskpo/*.po
Translation file po/pl.po
User avatar piotrdrag

Translation changed

libguestfs / libguestfs-masterPolish

{prog}: No operating system could be detected inside this disk image.

This may be because the file is not a disk image, or is not a virtual machine
image, or because the OS type is not understood by libguestfs.

If you feel this is an error, please file a bug report including as much
information about the disk image as possible.
{prog}: Nnie wykryto żadnego systemu operacyjnego wewnątrz tego obrazu dysku.

Może to być spowodowane faktem, że plik nie jest obrazem dysku, nie jest obrazem
maszyny wirtualnej lub biblioteka libguestfs nie rozumie tego typu systemu operacyjnego.

Jeśli jest to błąd, proszę wypełnić zgłoszenie błędu, dołączając tak dużo informacji
o pliku obrazu, jak to tylko możliwe (w języku angielskim).
3 days ago
User avatar piotrdrag

Translation changed

libguestfs / libguestfs-masterPolish

hexedit: %s is larger than %s. You must supply a limit using
'hexedit %s <max>' (eg. 'hexedit %s 1M') or a range using
'hexedit %s <start> <max>'.
hexedit: %s jest dłuższe niż %s. Należy podać ograniczenie za pomocą polecenia
„hexedit %s <maksimum>” (np. „hexedit %s 1M”) lub zakres za pomocą polecenia
„hexedit %s <wartość poczaątkowa> <maksimum>”.
3 days ago
New contributor 3 days ago
User avatar None

Committed changes

libguestfs / libguestfs-masterPolish

Committed changes 3 days ago
User avatar azkel

Translation changed

libguestfs / libguestfs-masterPolish

{prog}: No operating system could be detected inside this disk image.

This may be because the file is not a disk image, or is not a virtual machine
image, or because the OS type is not understood by libguestfs.

If you feel this is an error, please file a bug report including as much
information about the disk image as possible.
{prog}: nNie wykryto żadnego systemu operacyjnego wewnątrz tego obrazu dysku.

Może to być spowodowane faktem, że plik nie jest obrazem dysku, nie jest obrazem
maszynąy wirtualnąej lub biblioteka libguestfs nie rozumie tego typu systemu operacyjnego.

Jeśli jest to błąd, proszę wypełnić zgłoszenie błędu, dołączając tak dużo informacji
o pliku obrazu, jak to tylko możliwe (w języku angielskim).
4 days ago
User avatar azkel

Translation changed

libguestfs / libguestfs-masterPolish

error: domain is a live virtual machine.
Writing to the disks of a running virtual machine can cause disk corruption.
Either use read-only access, or if the guest is running the guestfsd daemon
specify live access. In most libguestfs tools these options are --ro or
--live respectively. Consult the documentation for further information.
błąd: domena jest maszyną wirtualną live.
Zapisywanie na dyskach uruchomionej maszyny wirtualnej może spowodować
uszkodzenie danychysku.
Należy użyć dostępu tylko do odczytu lub jeśli gość
ma uruchomioną usługę guestfsd,
należy podać dostęp live.
W większości narzędzi biblioteki libguestfs te opcje to odpowiednio --ro
lub --live. Dokumentacja zawiera więcej informacji.
4 days ago
User avatar azkel

Translation changed

libguestfs / libguestfs-masterPolish

unexpected non-hex digits in output of db_dump command
nieoczekiwane nieszesnastkowe cyfry w wyjściu polecenia db_dump
4 days ago
User avatar azkel

Translation changed

libguestfs / libguestfs-masterPolish

hexedit: %s is larger than %s. You must supply a limit using
'hexedit %s <max>' (eg. 'hexedit %s 1M') or a range using
'hexedit %s <start> <max>'.
hexedit: %s jest dłuższe niż %s. Należy podać ograniczenie
za pomocą polecenia
„hexedit %s <maksimum>” (np.
„hexedit %s 1M”) lub zakres za pomocą polecenia
„hexedit %s <rozpoczęcie> <maksymalniewartość poczatkowa> <maksimum>”.
4 days ago
User avatar azkel

New contributor

libguestfs / libguestfs-masterPolish

New contributor 4 days ago
User avatar None

Resource update

libguestfs / libguestfs-masterPolish

Resource update 8 days ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 1,749 15,803 100,902
Translated 30% 532 3,288 19,382
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change Sept. 27, 2020, 10:19 a.m.
Last author Piotr Drąg

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity