Translation status

27 Strings 100%
598 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
master/pages/procedures/team_directory This component is linked to the fedora-docs-l10n/council/nav repository. CC-BY-SA-3.0
master/pages/procedures/infra_priorities_board This component is linked to the fedora-docs-l10n/council/nav repository. CC-BY-SA-3.0
master/pages/policy/policy-change-policy This component is linked to the fedora-docs-l10n/council/nav repository. CC-BY-SA-3.0
master/pages/history This component is linked to the fedora-docs-l10n/council/nav repository. CC-BY-SA-3.0
master/pages/members This component is linked to the fedora-docs-l10n/council/nav repository. CC-BY-SA-3.0
master/pages/index This component is linked to the fedora-docs-l10n/council/nav repository. CC-BY-SA-3.0
master/pages/fpgm This component is linked to the fedora-docs-l10n/council/nav repository. CC-BY-SA-3.0
master/pages/fpl This component is linked to the fedora-docs-l10n/council/nav repository. CC-BY-SA-3.0
master/antora.yml This component is linked to the fedora-docs-l10n/council/nav repository. CC-BY-SA-3.0
master/pages/policy/coc-response-policy This component is linked to the fedora-docs-l10n/council/nav repository. CC-BY-SA-3.0

Translation Information

Project website pagure.io/fedora-docs-l10n/council
Instructions for translators

Mailing list for translators: <<trans@lists.fedoraproject.org>

Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 Unported
Source code repository ssh://pagure.io/fedora-docs-l10n/council.git
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (Swedish) c4de2cc1e
User avatar goeran authored yesterday
Weblate repository https://translate.fedoraproject.org/git/fedora-docs-l10n-council/nav/
Filemask po/*/master/pages/policy/edition-promotion-policy.po
Translation file Download po/sv/master/pages/policy/edition-promotion-policy.po
This policy was approved in https://pagure.io/Fedora-Council/tickets/issue/296[Council ticket #296].
Denna policy godkändes i https://pagure.io/Fedora-Council/tickets/issue/296[rådsärende nr. 296].
2 days ago
*Provide marketing blurbs.*
The Edition team should send basic promotional text to the Marketing and Magazine teams.
This will allow the release announcement, et cetera to include meaningful information about the new Edition.
The Edition team may consider writing one or several full Fedora Magazine articles in support of the Edition.
*Leverera marknadsföringspuffar.*
Utgåvegruppen skall skicka grundläggande reklamtexter till marknadsförings- och magasinsgrupperna.
Detta kommer göra att tillkännagivandet av utgivningen, et cetera kan inkludera meningsfull information om den nya utgåvan.
Utgåvegruppen kan fundera över att skriva en eller flera fullständiga artiklar till Fedora Magazine för att stödja utgåvan.
2 days ago
*Notify Documentation and Translation teams.*
The Edition team should let the Documentation team know of any updates or new documentation required.
The Edition team should also inform the Translation team of incoming website and documentation updates so they can prepare to translate it in advance of the release
*Meddela dokumentations- och översättningsgrupperna.*
Utgåvegruppen skall låta dokumentationsgruppen få veta om några uppdateringar eller ny dokumentation behövs.
Utgåvegruppen skall även informera översättningsgruppen om inkommande webbsajts- och dokumentationsuppdateringar så att de kan förbereda att översätta före utgivningen.
2 days ago
*Provide updated website content.*
The Edition team should send text, graphics, and screenshots to the Websites team as soon as possible to ensure getfedora.org will be up-to-date on release day.
*Tillhandahåll uppdaterat webbsajtsinnehåll.*
Utgåvegruppen skall skicka text, grafik och skärmdumpar till webbsajtgruppen så snart som möjligt för att säkerställa att getfedora.org kommer vara aktuell på utgivningsdagen.
2 days ago
*Request design deliverables.*
If customized graphics for the website, stickers, et cetera are needed, the Edition team should contact the Design team as soon as possible.
*Begär designleverabler.*
Om anpassad grafik för webbsajten, klistermärken, et cetera behövs skall utgåvegruppen kontakta designgruppen så snart som möjligt.
2 days ago
After the change proposal is approved, the following additional tasks should be completed no later than the Beta freeze, which should be considered the contingency deadline for the change. Note that these tasks should be started as early as possible.
Efter att ändringsförslaget godkänts skall följande ytterligare uppgifter fullgöras senast till betafrysningen, vilket skall betraktas som tidsgränsen för möjligheten för ändringen. Observera att dessa uppgifter bör startas så tidigt som möjligt.
2 days ago
*Work with Release Engineering.*
The Edition team should work with release engineering on how they are planning on composing the new edition, release process, mirrors sync locations, any changes needed to koji, bodhi or autosigning.
*Arbete med utgåveteknik.*
Utgåvegruppen skall arbeta med utgåveteknik på hur de planerar att sätta samman den nya utgåvan, utgåveprocessen, spegelsynkroniseringsplatsr, eventuella ändringar som behövs i koji, bodhi eller autosignering.
2 days ago
History
Historik
2 days ago
*Review test cases and release criteria with QA.*
The QA team will draft test cases and release criteria based on the PRD.
However, the Edition team must verify that these are valid.
The Edition team may choose to assign a person to be the liaison with the QA team.
*Granska testfall och utgåvekriterier med QA.*
QA-gruppen kommer skapa utkast till testfall och utgåvekriterier baserat på PRD:n.
Dock måste utgåvegruppen verifiera att dessa är korrekta.
Utgåvegruppen kan välja att utse en person att vara kontakten med QA-gruppen.
3 days ago
Prior to submitting the Change proposal, the following tasks should be completed:
Före man skickar in ändringsförslagen skall följande uppgifter utföras:
3 days ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 27 598 3,995
Translated 100% 27 598 3,995
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change April 15, 2021, 8:11 p.m.
Last author Göran Uddeborg

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity