Translation status

2,035 Strings 100% Translate
7,593 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
rhel8 LGPL-2.1
rhel-7 LGPL-2.1
rhel-8.2 LGPL-2.1

Translation Information

Project website http://www.cockpit-project.org/
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Proprietary
Repository git@github.com:cockpit-project/cockpit-weblate.git
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (Turkish) 557b699
User avatar ersen authored yesterday
Repository containing Weblate translations https://translate.fedoraproject.org/git/cockpit/master/
Filemask*.po
Translation file pl.po
User avatar piotrdrag

Translation changed

cockpit / masterPolish

You need to switch to "Administrative access" in order to create reports.
Należy przełączyć na „dostęp administracyjny”, aby móc tworzyć zgłoszenia.
11 days ago
User avatar piotrdrag

New translation

cockpit / masterPolish

You may want to change the password of the key for automatic login.
Można zmienić hasło klucza do automatycznego logowania.
11 days ago
User avatar piotrdrag

Translation changed

cockpit / masterPolish

Virtual Machines
Maszyny wirtualne
11 days ago
User avatar piotrdrag

Translation changed

cockpit / masterPolish

View project website
Strona projektu
11 days ago
User avatar piotrdrag

Translation changed

cockpit / masterPolish

VLAN ID
Identyfikator VLAN
11 days ago
User avatar piotrdrag

Translation changed

cockpit / masterPolish

Updates history
Historia aktualizacji
11 days ago
User avatar piotrdrag

Translation changed

cockpit / masterPolish

Unable to log in to {{#strong}}{{host}}{{/strong}}. To connect to this host you will need to enable one of the following authentication methods in the sshd config on {{#strong}}{{host}}{{/strong}}:
Cockpit nNie możena zalogować się do {{#strong}}{{host}}{{/strong}}. Aby używać tego komputera za pomocą programu Cockpitpołączyć się z tym komputerem, należy włączyć jedną z poniższych metod uwierzytelniania w konfiguracji usługi sshd w {{#strong}}{{host}}{{/strong}}:
11 days ago
User avatar piotrdrag

Translation changed

cockpit / masterPolish

Unable to log in to {{#strong}}{{host}}{{/strong}}. For more authentication options and troubleshooting support please upgrade cockpit-ws to a newer version.
Cockpit nNie możena zalogować do się w {{#strong}}{{host}}{{/strong}}. {{#can_sync}}Można spróbować {{#sync_link}}synchronizować użytkowników{{/sync_link}}.{{/can_sync}} Zaktualizowanie cockpit-ws do nowszej wersji udostępni więcej opcji uwierzytelniania i pomocy w rozwiązywaniu problemów.
11 days ago
User avatar piotrdrag

New translation

cockpit / masterPolish

Unable to log in to {{#strong}}{{full_address}}{{/strong}}. The host does not accept password login or any of your SSH keys.
Nie można zalogować się w {{#strong}}{{full_address}}{{/strong}}. Komputer nie przyjmuje logowania hasłem ani żadnego z kluczy SSH użytkownika.
11 days ago
User avatar piotrdrag

New translation

cockpit / masterPolish

Unable to log in to {{#strong}}{{full_address}}{{/strong}} using SSH key authentication. Please provide the password. You may want to set up your SSH keys for automatic login.
Nie można zalogować się w {{#strong}}{{full_address}}{{/strong}} za pomocą uwierzytelniania kluczem SSH. Proszę podać hasło. Można później skonfigurować klucze SSH do automatycznego logowania.
11 days ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 2,035 7,593 46,129
Translated 100% 2,035 7,593 46,129
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change Sept. 12, 2020, 1:28 p.m.
Last author Piotr Drąg

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity