This translation branch is closed because Fedora-32 is already released so the translations can't be modified. Please use master or newer Fedora branch instead.

The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.

Translation Information

Project website https://github.com/rhinstaller/anaconda
Mailing list for translators trans@lists.fedoraproject.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v2.0 or later
Repository git@github.com:rhinstaller/anaconda-l10n.git
Repository branch master
Last remote commit update pot-file a2ddfa3
github-actions authored 8 hours ago
Repository containing Weblate translations https://translate.fedoraproject.org/git/anaconda/master/
Filemaskf32/*.po
Translation file f32/sq.po
User avatar None

Suggestion added

anaconda / f32Albanian

There is a problem with your existing storage configuration.You must resolve this matter before the installation can proceed. There is a shell available for use which you can access by pressing ctrl-alt-f1 and then ctrl-b 2.

Once you have resolved the issue you can retry the storage scan. If you do not fix it you will have to exit the installer.
Ka një problem me konfigurimin ekzistues të memorjes: %(errortxt)s

Ju duhet të zgjidhni këtë çështje para se instalimi të vazhdojë. Kemi një shell të disponueshme për t'u përdorur të cilën mund ta aksesoni duke shtypur ctrl-alt-f1 dhe më pas ctrl-b 2.

Sapo ta keni zgjidhur këtë problem ju mund të riprovoni skanimin e memorjes.Nëse ju nuk do e rregulloni këtë problem do ju duhet të dilni nga instaluesi.
4 months ago
User avatar None

Suggestion added

anaconda / f32Albanian

An error occurred trying to mount some or all of your system: {message}

Some of it may be mounted under {path}.
Një gabim ndodhi gjatë përpjekjes së montimit të një pjese ose gjithë sistemit tuaj. Një pjesë e saj mund të jetë montuar nën %s
4 months ago
User avatar None

Suggestion added

anaconda / f32Albanian

_Software Selection
Përzgjedhja e programit
5 months ago
User avatar None

Suggestion added

anaconda / f32Albanian

_Installation Destination
Destinacioni i Instalimit
5 months ago
User avatar None

Suggestion added

anaconda / f32Albanian

Installation _Destination
Destinacioni i Instalimit
5 months ago
User avatar None

Suggestion added

anaconda / f32Albanian

_Installation Source
Burimi i instalimit
5 months ago
User avatar None

Suggestion added

anaconda / f32Albanian

An error occurred while resizing the device {}: {}
Ndodhi një gabim gjatë ndryshimit të madhësisë së pajisjes %s.
5 months ago
User avatar None

Suggestion added

anaconda / f32Albanian

Passphrase
Fraza e kalimit:
5 months ago
User avatar None

Suggestion added

anaconda / f32Albanian

Installing.
Instalim
5 months ago
User avatar None

Suggestion added

anaconda / f32Albanian

EFI System Partition
Ndarje EFI Sistemi
5 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 1,286 7,766 49,912
Translated 74% 962 5,198 33,637
Needs editing 1% 21 262 1,522
Failing checks 25% 322 2,587 16,574

Last activity

Last change None
Last author None

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity