This translation branch is closed because Fedora-32 is already released so the translations can't be modified. Please use master or newer Fedora branch instead.

The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.

Translation Information

Project website github.com/rhinstaller/anaconda
Mailing list for translators trans@lists.fedoraproject.org
Project maintainers User avatar jkonecny User avatar m4rtink User avatar vladimirslavik User avatar rvykydal User avatar vponcova User avatar sbueno
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v2.0 or later
Source code repository git@github.com:rhinstaller/anaconda-l10n.git
Repository branch master
Last remote commit update pot-file ab5e5d7e
github-actions authored 10 hours ago
Weblate repository https://translate.fedoraproject.org/git/anaconda/master/
Filemask f32/*.po
Translation file f32/sq.po
User avatar None

Suggestion added

anaconda / f32Albanian

A_utomatic
Automatik
a month ago
User avatar None

Suggestion added

anaconda / f32Albanian

Mode
Modeli
a month ago
User avatar None

Suggestion added

anaconda / f32Albanian

Reformat
Rif_ormato
a month ago
User avatar None

Suggestion added

anaconda / f32Albanian

Failed to save storage configuration
Dështoi ruajtja e konfigurimit të depos...
a month ago
User avatar None

Suggestion added

anaconda / f32Albanian

Are you sure you want to delete all of the data on {}?
Jeni të sigurt që doni të fshini të gjithë të dhënat në %s?
a month ago
User avatar None

Suggestion added

anaconda / f32Albanian

{} may be a system boot partition! Deleting it may break other operating systems. Are you sure you want to delete it?
%s mund të jetë një ndarje e sistemit të ndezjes! Duke e fshirë atë mund të prishni sistemet e tjera operative. A jeni të sigurt që dëshironi ta fshini atë?
a month ago
User avatar None

Suggestion added

anaconda / f32Albanian

Delete _all file systems which are only used by {}.
Fshini _të gjithë skedarët e sistemeve të cilët janë përdorur vetëm nga %s.
a month ago
User avatar None

Suggestion added

anaconda / f32Albanian

This may take a moment. You may <a href="">go back to the main menu</a> to complete other installation options while formatting completes.
Ju mund të <a href=""> shkoni mbrapa tek menuja kryesore</a> për të përfunduar mundësi të tjera të instalimit derisa formatimi të përfundojë.
a month ago
User avatar None

Suggestion added

anaconda / f32Albanian

Desired _Capacity:
_Kapaciteti i Dëshiruar:
a month ago
User avatar None

Suggestion added

anaconda / f32Albanian

Set as current system host name.
Vendos si emrin e tanishëm të host.
a month ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 1,286 7,766 49,912
Translated 74% 962 5,198 33,637
Needs editing 1% 21 262 1,522
Failing checks 24% 321 2,586 16,539

Last activity

Last change None
Last author None

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity