Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
paprefs Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0 Translate
pavucontrol GPL-2.0 Translate
pulseaudio LGPL-2.1 Translate
Project website https://www.freedesktop.org/wiki/Software/PulseAudio/
Mailing list for translators trans@lists.fedoraproject.org
Translation license GPL-2.0 paprefs pavucontrol LGPL-2.1 pulseaudio
Number of strings 683
Number of words 4,098
Number of characters 31,072
Number of languages 1
Number of source strings 812
Number of source words 7,387
Number of source characters 64,302
None

Committed changes

pulseaudio / pulseaudioTurkish

Committed changes a week ago
ersen

Translation changed

pulseaudio / pulseaudioTurkish

Invalid suspend specification.
Geçersiz bekletme tanımlaması.
8 days ago
ersen

Translation changed

pulseaudio / pulseaudioTurkish

%s [options]
%s

-h, --help Show this help
--version Show version

-r, --record Create a connection for recording
-p, --playback Create a connection for playback

-v, --verbose Enable verbose operations

-s, --server=SERVER The name of the server to connect to
-d, --device=DEVICE The name of the sink/source to connect to
-n, --client-name=NAME How to call this client on the server
--stream-name=NAME How to call this stream on the server
--volume=VOLUME Specify the initial (linear) volume in range 0...65536
--rate=SAMPLERATE The sample rate in Hz (defaults to 44100)
--format=SAMPLEFORMAT The sample type, one of s16le, s16be, u8, float32le,
float32be, ulaw, alaw, s32le, s32be, s24le, s24be,
s24-32le, s24-32be (defaults to s16ne)
--channels=CHANNELS The number of channels, 1 for mono, 2 for stereo
(defaults to 2)
--channel-map=CHANNELMAP Channel map to use instead of the default
--fix-format Take the sample format from the sink/source the stream is
being connected to.
--fix-rate Take the sampling rate from the sink/source the stream is
being connected to.
--fix-channels Take the number of channels and the channel map
from the sink/source the stream is being connected to.
--no-remix Don't upmix or downmix channels.
--no-remap Map channels by index instead of name.
--latency=BYTES Request the specified latency in bytes.
--process-time=BYTES Request the specified process time per request in bytes.
--latency-msec=MSEC Request the specified latency in msec.
--process-time-msec=MSEC Request the specified process time per request in msec.
--property=PROPERTY=VALUE Set the specified property to the specified value.
--raw Record/play raw PCM data.
--passthrough Passthrough data.
--file-format[=FFORMAT] Record/play formatted PCM data.
--list-file-formats List available file formats.
--monitor-stream=INDEX Record from the sink input with index INDEX.
%s [seçenekler]
%s

-h, --help Yardımı gösterir
--version Sürümü gösterir

-r, --record Kayıt için bir bağlantı oluşturur
-p, --playback Çalmak için bir bağlantı oluşturur

-v, --verbose Ayrıntılı işlemleri etkinleştirir

-s, --server=SUNUCU Bağlanılacak sunucunun adı
-d, --device=AYGIT Bağlanılacak alıcı/kaynak adı
-n, --client-name=AD Sunucu üzerinde bu istemciye ne ad verileceği
--stream-name=AD Sunucu üzerinde bu akışa ne ad verileceği
--volume=SESDÜZEYİ 0...65536 aralığında başlangıç ses düzeyini (doğrusal) belirtir
--rate=ÖRNEKLEMEHIZI Hz cinsinde örnekleme oranı (öntanımlı değer 44100)
--format=ÖRNEKLEMEBİÇİMİ Örnekleme türü, s16le, s16be, u8, float32le,
float32be, ulaw, alaw, s32le, s32be, s24le, s24be,
s24-32le, s24-32be değerlerinden biri (öntanımlı: s16ne)
--channels=KANALLAR Kanal sayısı, mono için 1, stereo için 2
(öntanımlı değer: 2)
--channel-map=KANALADRESLEME Öntanımlı yerine kullanılacak kanal eşleme
--fix-format Alıcı/kaynaktan bağlı olunan akışın örnekleme türünü alır.
--fix-rate Alıcı/kaynaktan bağlı olunan akışın örnekleme türünüoranını alır.
--fix-channels Alıcı/kaynaktan bağlı olunan akışın kanal eşlemesini
ve kanal sayısını alır.
--no-remix Kanalları indirgemez ya da çoğaltamaz.
--no-remap Ad yerine dizin ile kanalları eşler.
--latency=BAYT Bayt cinsinden belirtilen gecikmeyi ister.
--process-time=BAYT Bayt cinsinden her talep başına belirtilen işlem
zamanını ister.
--latency-msec=MİLİSANİYE Milisaniye cinsinde belirtilen gecikmeyi ister.
--process-time-msec=MİLİSANİYE Milisaniye cinsinde her talep başına belirtilen
işlem zamanını ister.
--property=ÖZELLİK=DEĞER Belirtilen özelliği, belirtilen değere ayarlar.
--raw Ham PCM veri kaydeder/çalar.
--passthrough Doğrudan veri geçişi.
--file-format[=DBİÇİMİ] Biçimlendirilmiş PCM verilerini kaydeder/çalar.
--list-file-formats Kullanılabilir dosya biçimlerini listeler.
--monitor-stream=INDEKS INDEKS indeksine sahip alıcı girişinden kayıt yapar.
8 days ago
ersen

Translation changed

pulseaudio / pulseaudioTurkish

User-configured server at %s, which appears to be local. Probing deeper.
Kullanıcı tarafından yapılandırılmış, yerel olarak görülen şuradaki sunucu: %s. Daha derinlemesine sorgulanıyor.
8 days ago
ersen

Translation changed

pulseaudio / pulseaudioTurkish

User-configured server at %s, which appears to be local. Probing deeper.
Kullanıcı tarafından yapılandırılmış, yerel olarak görülen şuradaki sunucu: %s. Daha derinlemesine sorgulanıyor.
8 days ago
ersen

New contributor

pulseaudio / pulseaudioTurkish

New contributor 8 days ago
None

Resource update

pulseaudio / pulseaudioTurkish

Resource update 9 days ago
None

Committed changes

pulseaudio / pavucontrolTurkish

Committed changes 13 days ago
ersen

New translation

pulseaudio / pavucontrolTurkish

E-AC-3
E-AC-3
2 weeks ago
ersen

New translation

pulseaudio / pavucontrolTurkish

AC-3
AC-3
2 weeks ago
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year