Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
paprefs GPL-2.0
pavucontrol GPL-2.0
pulseaudio LGPL-2.1
Project website www.freedesktop.org/wiki/Software/PulseAudio
Mailing list for translators trans@lists.fedoraproject.org
Translation license GPL-2.0 paprefs pavucontrol LGPL-2.1 pulseaudio
Languages 1
Source strings 724
Source words 4,146
Source characters 32,485
Hosted strings 719
Hosted words 4,135
Hosted characters 32,263
User avatar ersen

Translation changed

pulseaudio / pavucontrolTurkish

Sorry, but device renaming is not supported.
Maalesef, cihazaygıt yeniden adlandırılma desteklenmiyor.
a month ago
User avatar ersen

Translation changed

pulseaudio / pulseaudioTurkish

%s [options]
%s

-h, --help Show this help
--version Show version

-r, --record Create a connection for recording
-p, --playback Create a connection for playback

-v, --verbose Enable verbose operations

-s, --server=SERVER The name of the server to connect to
-d, --device=DEVICE The name of the sink/source to connect to
-n, --client-name=NAME How to call this client on the server
--stream-name=NAME How to call this stream on the server
--volume=VOLUME Specify the initial (linear) volume in range 0...65536
--rate=SAMPLERATE The sample rate in Hz (defaults to 44100)
--format=SAMPLEFORMAT The sample format, see
https://www.freedesktop.org/wiki/Software/PulseAudio/Documentation/User/SupportedAudioFormats/
for possible values (defaults to s16ne)
--channels=CHANNELS The number of channels, 1 for mono, 2 for stereo
(defaults to 2)
--channel-map=CHANNELMAP Channel map to use instead of the default
--fix-format Take the sample format from the sink/source the stream is
being connected to.
--fix-rate Take the sampling rate from the sink/source the stream is
being connected to.
--fix-channels Take the number of channels and the channel map
from the sink/source the stream is being connected to.
--no-remix Don't upmix or downmix channels.
--no-remap Map channels by index instead of name.
--latency=BYTES Request the specified latency in bytes.
--process-time=BYTES Request the specified process time per request in bytes.
--latency-msec=MSEC Request the specified latency in msec.
--process-time-msec=MSEC Request the specified process time per request in msec.
--property=PROPERTY=VALUE Set the specified property to the specified value.
--raw Record/play raw PCM data.
--passthrough Passthrough data.
--file-format[=FFORMAT] Record/play formatted PCM data.
--list-file-formats List available file formats.
--monitor-stream=INDEX Record from the sink input with index INDEX.
%s [seçenekler]
%s

-h, --help Yardımı gösterir
--version Sürümü gösterir

-r, --record Kayıt için bir bağlantı oluşturur
-p, --playback Çalmak için bir bağlantı oluşturur

-v, --verbose Ayrıntılı işlemleri etkinleştirir

-s, --server=SUNUCU Bağlanılacak sunucunun adı
-d, --device=AYGIT Bağlanılacak alıcı/kaynak adı
-n, --client-name=AD Sunucu üzerinde bu istemciye ne ad verileceği
--stream-name=AD Sunucu üzerinde bu akışa ne ad verileceği
--volume=SESDÜZEYİ 0...65536 aralığında başlangıç ses düzeyini (doğrusal) belirtir
--rate=ÖRNEKLEMEHIZI Hz cinsinde örnekleme oranı (öntanımlı değer: 44100)
--format=ÖRNEKLEMEBİÇİMİ Örnekleme türü, s16le, s16be, u8, float32le,biçimi, olası değerler için
float32be, ulaw, alaw, s32le, s32be, s24le, s24be,https://www.freedesktop.org/wiki/Software/PulseAudio/Documentation/User/SupportedAudioFormats/
s24-32le, s24-32be değerlerinden biriadresine bakın (öntanımlı değer: s16ne)
--channels=KANALLAR Kanal sayısı, mono için 1, stereo için 2
(öntanımlı değer: 2)
--channel-map=KANALADRESLEME Öntanımlı yerine kullanılacak kanal eşleme
--fix-format Alıcı/kaynaktan bağlı olunan akışın örnekleme türünü alır.
--fix-rate Alıcı/kaynaktan bağlı olunan akışın örnekleme oranını alır.
--fix-channels Alıcı/kaynaktan bağlı olunan akışın kanal eşlemesini
Örnekleme biçimini akışın bağlı olduğu alıcı/kaynaktan alır.
--fix-rate Örnekleme oranını akışın bağlı olduğu alıcı/kaynaktan alır.
--fix-channels Kanal eşlemesini ve kanal sayısını akışın bağlı olduğu

ve alıcı/kaynal sayısınıktan alır.
--no-remix Kanalları indirgemez ya da çoğaltamaz.
--no-remap Ad yerine dizin ile kanalları eşler.
--latency=BAYT Bayt cinsinden belirtilen gecikmeyi ister.
--process-time=BAYT Bayt cinsinden her talepistek başına belirtilen işlem
zamanını ister.
--latency-msec=MİLİSANİYE Milisaniye cinsinde belirtilen gecikmeyi ister.
--process-time-msec=MİLİSANİYE Milisaniye cinsinde her talepistek başına belirtilen
işlem zamanını ister.
--property=ÖZELLİK=DEĞER Belirtilen özelliği, belirtilen değere ayarlar.
--raw Ham PCM veri kaydeder/çalar.
--passthrough Doğrudan veri geçişi.
--file-format[=DBİÇİMİ] Biçimlendirilmiş PCM verilerini kaydeder/çalar.
--list-file-formats Kullanılabilir dosya biçimlerini listeler.
--monitor-stream=INDEKS INDEKS indeksine sahip alıcı girişinden kayıt yapar.
a month ago
User avatar ersen

New translation

pulseaudio / pulseaudioTurkish

Excess arguments given, they will be ignored. Note that all message parameters must be given as a single string.
Fazladan belirtilen argümanlar yok sayılacaktır. Tüm mesaj parametrelerinin tek bir dizge olarak verilmesi gerektiğini unutmayın.
a month ago
User avatar ersen

Translation changed

pulseaudio / pulseaudioTurkish

Home directory of user '%s' is not '%s', ignoring.
K'%s' kullanıcı '%s''nisının ev dizini '%s' değildir, yok sayılıyor.
a month ago
User avatar ersen

Translation changed

pulseaudio / pulseaudioTurkish

You have to specify at least an object path and a message name
Bir alıcı adı/indeksi ve bağlantı noktasıEn azından bir nesne yolu ve bir mesaj adı belirtmelisiniz
a month ago
User avatar ersen

Translation changed

pulseaudio / pulseaudioTurkish

Singular
Failed to set volume: You tried to set volumes for %d channel, whereas channel(s) supported = %d
Plural
Failed to set volume: You tried to set volumes for %d channels, whereas channel(s) supported = %d
Ses ayarlanamadı: %d kanal için ses ayarlamayı denediniz, halbukiancak desteklenen kanal sayısı %d
a month ago
User avatar ersen

Suggestion removed

pulseaudio / pulseaudioTurkish

Singular
Failed to set volume: You tried to set volumes for %d channel, whereas channel(s) supported = %d
Plural
Failed to set volume: You tried to set volumes for %d channels, whereas channel(s) supported = %d
Ses ayarlanamadı: %d kanal için ses ayarlamayı denediniz, halbuki desteklenen kanal sayısı %d
a month ago
User avatar ersen

New translation

pulseaudio / pulseaudioTurkish

list-handlers message response could not be parsed correctly
liste işleyicileri mesajı yanıtı doğru şekilde ayrıştırılamadı
a month ago
User avatar ersen

Translation changed

pulseaudio / pulseaudioTurkish

list-handlers message failed: %s
list-hande işleyicilersi mesajı başarısız oldu: %s
a month ago
User avatar ersen

New translation

pulseaudio / pulseaudioTurkish

list-handlers message failed: %s
list-handlers mesajı başarısız oldu: %s
a month ago
Browse all language changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity