Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
f32 This component is linked to the anaconda/master repository. This translation is locked. GPL-2.0 74% 324 2,568 322 35
f33 This component is linked to the anaconda/master repository. GPL-2.0 69% 414 3,046 326 116
master GPL-2.0 69% 418 3,130 326 118
rhel-7 This component is linked to the anaconda/master repository. GPL-2.0 93% 80 657 336
rhel-8 This component is linked to the anaconda/master repository. GPL-2.0 69% 417 3,082 335 61
Project website github.com/rhinstaller/anaconda
Mailing list for translators trans@lists.fedoraproject.org
Translation license GPL-2.0 f32 master f33 rhel-7 rhel-8
Languages 1
Source strings 6,557
Source words 39,358
Source characters 253,767
Hosted strings 6,557
Hosted words 39,358
Hosted characters 253,767
User avatar None

Resource update

anaconda / f33Albanian

Resource update yesterday
User avatar None

Resource update

anaconda / masterAlbanian

Resource update yesterday
User avatar None

Suggestion added

anaconda / masterAlbanian

There is a problem with your existing storage configuration or your initial settings, for example a kickstart file. You must resolve this matter before the installation can proceed. There is a shell available for use which you can access by pressing ctrl-alt-f1 and then ctrl-b 2.

Once you have resolved the issue you can retry the storage scan. If you do not fix it you will have to exit the installer.
Ka një problem me konfigurimin ekzistues të memorjes: %(errortxt)s

Ju duhet të zgjidhni këtë çështje para se instalimi të vazhdojë. Kemi një shell të disponueshme për t'u përdorur të cilën mund ta aksesoni duke shtypur ctrl-alt-f1 dhe më pas ctrl-b 2.

Sapo ta keni zgjidhur këtë problem ju mund të riprovoni skanimin e memorjes.Nëse ju nuk do e rregulloni këtë problem do ju duhet të dilni nga instaluesi.
3 days ago
User avatar None

Suggestion added

anaconda / masterAlbanian

Disabled
Mos e mundëso
3 days ago
User avatar None

Suggestion added

anaconda / masterAlbanian

Notice: This is pre-released software that is intended for development and testing purposes only. Do *not* use this software for any critical work or for production environments.

By clicking "I want to proceed", you understand and accept the risks associated with pre-released software, that you intend to use this for testing and development purposes only and are willing to report any bugs or issues in order to enhance this work.

If you do not understand or accept the risks, then please exit this program by selecting "I want to exit" which will reboot your system.
Njoftim: Ky është program para-qarkullues që synon për vetëm qëllime zhvillimi dhe testimi. Mos e përdorni këtë program për ndonjë punë kritike ose për mjedise prodhimi.

Duke klikuar "Unë dua të vazhdoj", ju e kuptoni dhe pranoni risqet e lidhura me programet para-qarkulluese, që ju synoni të përdorni për vetëm qëllime testimi dhe zhvillimi, dhe janë të gatshëm të raportojnë çfarëdo të mete ose problemi për të përmirësuar këtë punë.

Në qoftë se ju nuk i kuptoni ose pranoni risqet, atëherë ju lutem dilni nga ky program duke klikuar "Unë dua të dal" i cili do të rindezi sistemin tuaj.
3 days ago
User avatar None

Suggestion added

anaconda / masterAlbanian

I want to _proceed.
Dëshiroj të _ vazhdoj
3 days ago
User avatar None

Suggestion added

anaconda / masterAlbanian

I want to _exit.
Dëshiroj të _ dal
3 days ago
User avatar None

Suggestion added

anaconda / masterAlbanian

Desired _Capacity:
_Kapaciteti i Dëshiruar:
3 days ago
User avatar None

Suggestion added

anaconda / masterAlbanian

_Refresh...
_Rifresko...
3 days ago
User avatar None

Suggestion added

anaconda / masterAlbanian

Current host name:
Emri i tanishëm i host:
3 days ago
Browse all language changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity