Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
master GPL-2.0 9
rhel7-branch GPL-2.0 8
rhel8-branch GPL-2.0 8
Project website github.com/pykickstart/pykickstart
Mailing list for translators trans@lists.fedoraproject.org
Translation license GPL-2.0 master rhel8-branch rhel7-branch
Number of strings 534
Number of words 4,885
Number of characters 30,385
Number of languages 1
Number of source strings 542
Number of source words 4,997
Number of source characters 31,109
User avatar feonsu

New translation

pykickstart / masterSlovak

The option --isUtc will be deprecated in future releases. Please modify your kickstart file to replace this option with its preferred alias --utc.
Voľba --isUtc bude v budúcich vydaniach zastaraná. Upravte svoj súbor kickstart a nahraďte túto voľbu s jej preferovaným aliasom --utc.
a month ago
User avatar feonsu

New translation

pykickstart / masterSlovak

The %(option)s option on line %(lineno)s will be deprecated infuture releases. Please modify your kickstart file to replacethis option with its preferred alias %(new_option)s.
Voľba %(option)s na riadku %(lineno)s bude v budúcich vydaniach zastaraná. Upravte svoj súbor kickstart a nahraďte túto voľbu s jej preferovaným aliasom %(new_option)s.
a month ago
User avatar feonsu

Translation changed

pykickstart / masterSlovak

Invalid parameter to --when= argument: %s
Neplatný realmparameter pre --when= argument: %s
a month ago
User avatar feonsu

Translation changed

pykickstart / masterSlovak

The syspurpose command does not take positional arguments!
Príkaz enable modulsyspurpose neprijíma pozičné argumenty!
a month ago
User avatar feonsu

New translation

pykickstart / masterSlovak

Empty string is not a valid activation key.
Prázdny reťazec nie je platný aktivačný kľúč.
a month ago
User avatar feonsu

Translation changed

pykickstart / masterSlovak

At least one option and/or an argument are expected for the %s command
Aspoň jedna voľba alebo argument je očakávaný pre príkaz %s
a month ago
User avatar feonsu

Translation changed

pykickstart / masterSlovak

Ignoring deprecated option on line %(lineno)s: The %(option)s option has been deprecated and no longer has any effect. It may be removed from future releases, which will result in a fatal error from kickstart. Please modify your kickstart file to remove this option.
Zastaraná voľba na riadku %(lineno)s bude ignorovaná: Voľba %(option)s sa už nepoužíva a viac už nemá žiaden význam. Z novších vydaní môže byť odstránená, čo spôsobí úplné zlyhanie kickstart-u. Prosím opravte Váš kickstart súbor odstránením tejto voľby.
a month ago
User avatar feonsu

New contributor

pykickstart / masterSlovak

New contributor a month ago
User avatar None

New string to translate

pykickstart / masterSlovak

New string to translate 6 months ago
User avatar None

Resource update

pykickstart / masterSlovak

Resource update 6 months ago
Browse all language changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity